BIBLIOGRAFI …VER J…RGEN DICANDER

 

Dramatiker, poet, fackboks- och ungdomsfšrfattare och kompositšr

 

(invald i Sveriges fšrfattarfšrbund, Sveriges dramatikerfšrbund och

SKAP: svenska kompositšrer av populŠrmusik)

av

Jšrgen Dicander (JD),

 

 

som avlade teol.lic.-examen Œr 1973 vid Uppsala universitet, i den del av kyrkohistorien som behandlar kyrkans konst och arkitektur, gudstjŠnster och musik –Kyrkovetenskap -- samt fil.mag.-examen 1968 i historia och statsvetenskap, ocksŒ vid Uppsala universitet. r 1962 blev han klar med teologie kandidatexamen, Švenledes vid Uppsala universitet, samt blev samma Œr prŠstvigd fšr VŠsterŒs« stift. 1970 diplomerades JD frŒn Sankt Lukasstiftelsen.


INNEHLL

 

 

I. Artiklar och bšcker om bland annat fšrfattare, Jesus och en tonsŠttare       s 4

 

Hugo AlfvŽn

Dan Andersson

Werner Aspenstršm

Bo Balderson, pseudonym

Gunnar Ekelšf

Axel Hambraeus

Jesus och religion

Erik Axel Karlfeldt

Elsa Kniberg

Selma Lagerlšf

Rune Lindstršm

Ulf Lundell

Nils Parling

Joel Pettersson

HovbetjŠnten Tiberg

Johan Olof Wallin

Birger Vikstršm

 

II. Licentiatavhandling                                    s 8

 

III. Recensioner                                          s 8

IV. Dikter och noveller i tidningar och tidskrifter s 11

 

V.  TonsŠttningar                                        s 12

 

VI. Artiklar och bšcker om Dalarnas folkmusik              s 14

 

VII. Disk , CD och DVD                                  s 15

 

VIII. Hembygdsforskning

( NorrbŠrke, Silvberg och Stora Tuna )                      s 15

 

IX.  Poesibšcker                                          s 17

 

X. Barnbšcker                                           s 17

 

XI. Dramatik                                             s 17

 

XII. Minnesteckningar                                    s 18

 

XIII. Blandat och debatt                                  s 18

 

XIV. Radio och TV-program                              s 19

 

XV.   Filmer                                  s 20

 

XVI. Litteratur om Jšrgen Dicander             s 20

 

XVII. Brev till Jšrgen Dicander                            s 28

 

XVIII. NŒgra rŠttelser                                     s 32

 

XIX. …verlŠmnad konst                        s 33

 


AnmŠrkning: Med ÓartikelÓ menas att JD dŠr presenterar sina egna undersškningar och ÓrecensionÓ gŠller fšrstŒs anmŠlningar av andra fšrfattares undersškningar och Œsikter.

 

I.ARTIKLAR OCH B…CKER OM BLAND ANNAT F…RFATTARE, JESUS

 OCH EN TONS€TTARE

 

ARTIKLAR OM HUGO ALFVéN

1. AlfvŽns ÓEn skŠrgŒrdssŠgenÓ i myt och verklighet, AlfvŽniana 1999:2 s 14.

2. AlfvŽn och Bergenson, AlfvŽniana 1999:2 s 17.

 

ARTIKLAR OM DAN ANDERSSON

 

1.    Dan Andersson och Gustav Hurtig, VŠsterŒs stiftsbok 1988-1989, s 59-72 ( i denna artikel finns en mšjlig tolkning av bilden s 66 i JD:s och Isidor Sundbergs bok ÓDan Andersson och Gustav HurtigÓ: mannen i fšrgrunden dŠr skulle kunna vara Gustav Hellbacken).

2.  NŒgra jular i Dan Anderssons liv, Dalarnes jul, 1988 s 12-14.

3.  ÓMin fšrtršstan allÓ- Dan Andersson hos mystiker och vŠnstersocialister, Dala-demokraten 11.5.1996 ( ingŒr ocksŒ i JD:s bok ÓMin fšrtršstan allÓ ).

4. Paradoxen i Dan Anderssons teologi, Dala-Demokraten 1.11. 1996 ( ingŒr ocksŒ      i JD:s bok ÓMin fšrtršstan allÓ ).

5. Fadern var fšrfattarskapets bakgrund, Dala-Demokraten 1.4. 1997 ( ingŒr ocksŒ i

   JD:s bok ÓMin fšrtršstan allÓ ).

6. Var han Dan Anderssons son? Dala-Demokraten 28.5. 1998 ( ingŒr ocksŒ i

   JD:s bok ÓMin fšrtršstan allÓ ).

7. Dan om Selma: SŒdant svammel, Dala –Demokraten 30.7. 1998.

8. Kosmisk katastof bakom Dan Anderssons tal om Óvita nŠtterÓ, Dala-

   Demokraten 31.8. 1998.

9. Dan Anderssons trollkarlar, Dala-Demokraten 25.11. 1998.

10. Dan Andersson och adeln, Dala-Demokraten 12.4. 1999.

11. Dan Andersson och Tauler ( ingŒr ocksŒ i JD:s bok ÓMin fšrtršstan allÓ och i

   tidskriften Bokboden 1999:2 s 27-29 ).

12. ÓMin dšdsmaskÓ – Dan Andersson kommenterade sjŠlv Helge ZandŽns

   beršmda bild, Dala-Demokraten 21.4. 2001.

13. ÓOmkring tiggarn frŒn LuossaÓ – Dan Andersson ville inte att hans beršmda

   dikt skulle tonsŠttas, Dala- Demokraten 15.11. 2001.

14. Dans kors, Dala-Demokraten 5.1. 2005.

15. Dan Andersson och Oscar Wilde – sŒ olika men ŠndŒ lika, Dala-Demokraten

   16.6. 2005.

16. Dans syster Anna skrev ocksŒ dikter, i KvŠllsstunden Nr 3, rgŒng 69/2007, 19

   januari, s 16.

17. Dans syster var mycket mšrkrŠdd, i KvŠllsstunden Nr 15, rgŒng 69/2007, 11

   april s 20.

 

18. Skriket,skŒdandet och skrattet – Ett fšrsšk till slutord om Dan Andersson och

 en vŠgvisare till hans fšrfattarskap, i Dala-Demokraten 4.8.2007 (Ett tryckfel:

   Under rubriken ÓSkŒdandetÓ stŒr ÓDessa elŠndiga mŠnniskorÓ, skall vara

   ÓDessa djupt plŒgade mŠnniskorÓ).

19. Fšrspilld kraft att angripa religionen, Dala-Demokraten 2.12.2008 (artikeln

   behandlar bland annat Dan Anderssons deltagande i religionsdebatten i Folkets

   Hus i Ludvika 12.12. 1913).

20. Dan Andersson – en sexist? Dala-Demokraten 21.8. 2010.

 

B…CKER OM DAN ANDERSSON

1. Dan Andersson och Gustav Hurtig ( medfšrfattare: Isidor Sundberg ), Dalafšrlaget, 1988. Boken utkom pŒ Dan Anderssons 100-Œrsfšdelsedag 6 april

1988.

2. ÓDu ska inte behšva lida sŒ lŠnge tillÓ – tendenser och tillflšden i Dan

    Anderssons religišsa fšrfattarskap, Dalafšrlaget, 1994.

3. ÓMin fšrtršstan allÓ – en kompletterande studie om diktaren Dan Andersson,

    Dalafšrlaget, 1998.

4. Dan Anderssons visor och lŒtar, Bokboden, 2001.

 

Vad gŠller den vetenskapliga bedšmningen av dessa arbeten om Dan Andersson, se exempelvis G. Fernhamres art. ÓDšden Šr befriaren fšr Dan AnderssonÓ i Svenska Dagbladet 15.2. 1996.

   Den 20 oktober 2005 har JD till Dan Andersson-museet i Ludvika šverlŠmnat en del pŠrmar som innehŒller brev och annat kŠllmaterial. NŒgra av Martin Hanssons dikter har JD skickat till Hembygdsfšreningen i Fredriksberg, SŠfsen.

 

ARTIKEL OM WERNER ASPENSTR…M

Aspenstršm och den nedŒtvŠnda sjŠlen, DD 28.10. 2008 och i tidskriften Bokboden Nr 4 2009 sid 23.

 

ARTIKLAR OM BO BALDERSON

1. HŠr har vi Bo Balderson, DD 9.2. 2004 med bild pŒ Gšsta Gustaf-Janson,

    som JD hŠvdar Šr fšrfattaren till Bo Balderson – bšckerna.

 2. OcksŒ i DAST –Magazine Nr 3, 2004, 37:e ŒrgŒngen s 63.

3. NŠsta version i frŒgan finns i KvŠllstunden nr 39, 2006, 29

    september under rubriken ÓVar Gšsta Gustaf-Janson Bo Balderson?Ó

4. I augusti mŒnad 2007 lade JD ut pŒ hemsidan en artikelversion om Bo

    Balderson. Den togs bort nŠr boken om Bo Balderson kom 2008.

5. Denna version publicerades ocksŒ i DAST Magazine Nr 3 2007, rgŒng 40

    art. ÓGšsta Gustaf-Janson som Bo BaldersonÓ s 5-15 och Šven i tidskriften      Bokboden nr 2 Œr 2010 s 5-22.

6. Senaste versionen av JD:s forskning kring Balderson Šr utlagd pŒ hemsidan november 2009.

 

BOK OM BO BALDERSON

Gšsta Gustaf-Janson som Bo Balderson, Edicom Fšrlag, 2008.

 

ARTIKLAR OM GUNNAR EKEL…F

1. Gunnar Ekelšf – ett 100-Œrsminne, KvŠllstunden nr 49, rgŒng 69/2007 (Samma artikel med rubriken ÓTradition och originalitet hos Gunnar EkelšfÓ  publicerad i tidskriften Bokboden 2011: 1 s 14-16).

2. Abraxas hos Ekelšf, artikel s 17-18 tidskriften Bokboden 2011 :1 s 17-18.

 

ARTIKEL OM AXEL HAMBRAEUS

Axel Hambraeus berŠttar om sitt liv, KvŠllstunden Nr 49, rgŒng 68/2006.

 

ARTIKLAR OM JESUS OCH RELIGION

1. Einstein och Gud, DD 20.11. 1997.

2. Kommer bšnen ÓGud som haver barnen kŠrÓ frŒn BorlŠnge? Tunum 1998 s 93.

3. Religionen, en nšdvŠndig fšrutsŠttning fšr vetenskap? DD 30.6. 1999.

4. Var Jesus homosexuell? DD 12.4. 2000.

5. Fasta och pŒsk, art. i ÓTunagillarenÓ, Nr 3, rg.47, 2002 s 18-19.

 

ARTIKEL OM ERIK AXEL KARLFELDT

Var Karlfeldt en religišs diktare? DD 28.6. 2005. JD hŠvdar att Karlfeldt var mystiker (Den lite larviga rubriken i DD sattes av kulturredaktšren).

 

ARTIKEL OM ELSA KNIBERG

Elsa Kniberg – ett litterŠrt underbarn, KvŠllsstunden 12.4. 2002. OcksŒ i DD 25.6. 2002 med rubriken ÓDen fšrfŠrligaste rŠdsla fšr dšden – Elsa KnibergÓ.

 

ARTIKLAR OM SELMA LAGERL…F

1. Selma Lagerlšf Šr kompromissens diktare ( JD behandlar bakgrunden till

    Lšwenskšldcykeln ) i KvŠllsstunden 26.10. 2001 s 3 och i tidskriften Bokboden

    2004:2 s 11-17 samt i DD 2.1. 2002 med rubriken ÓEn fšrebild frŒn Falun i

    Selma Lagerlšfs fšrfattarskap – om upphovet till Lšwenskšldska ringenÓ.

2.    ÓJag Šlskar alla religionerÓ – Selma Lagerlšfs religišsa uppfattning sŒdan

     den framtrŠder i hennes brevÓ, tidskriften Bokboden 1996:3-4 s 9-18, Šven i

     antologin ÓFader, din kŠrlek jag anarÓ – texter frŒn trons vŠrld,utgiven av

     Agneta Yvell, 1996, s 9-18 (Sic. Det Šr samma sidor som i Bokboden 1996).

 

ARTIKLAR OM RUNE LINDSTR…M

1. Rune Lindstršm och Himlaspelet, NŒgra fakta och synpunkter med fšrslag till

    samtal, VŠsterŒs stiftsbok 1981 s 122-151.

2. Rune Lindstršm som serietecknare, hans kontakt med Studiescenen samt nŒgot

    om hans personlighet, VŠsterŒs stiftsbok 1982-83, s 119-126.

3. ÓJag har det sŒ svŒrtÓ, Himlaspelsprogrammet 1982 s 14.

4. Rune Lindstršms fšrebilder samt nŒgra religionspsykologiska aspekter pŒ hans

    personlighet, VŠsterŒs stiftsbok 1983-84 s 49-53.

5. ÓVart Šn du gŒrÓ, Maria HulthŽns CD, tonsŠttningar av Rune Lindstršmtexter.

    JD har skrivit texten pŒ CD-mappen om Rune Lindstršm, 2000.

6. Rune Lindstršm och Marit Vallkulla, DD 22.1. 2002.

7. Kulturell mŒngsysslare filmade egen deckare ( Rune Lindstršms deckare ÓDšden

    tar studentenÓ, 1948 ) i DAST Magazine nr 3 Œr 2003 s 88-89.

8. Himlaspelets ÓurmusikÓ bŠst, DD 5.4. 2005.

9. 14 fina Lindstršmsvisor, rec. av Vilhelm Ersmark, 14 visor Lindstršm, Wasa

    Musik, DD 19.7. 2011.

10. Var Rune Lindstršm sexist? DD 29.7. 2011.

11. Lindstršm retade upp Goebbels, DD 26.6. 2012. Samma art. med rubriken   

   ÓTusenkonstnŠren Rune LindstršmÓ i KvŠllsstunden 2012: 34 s 23. Samma art.

    under rubriken ÓRune Lindstršm – uppskattad i NorgeÓ i Bokboden 1/1 2013,

    ŒrgŒng 27, s 3 -6.

12. Art ÓRune Lindstršms visa vid midsommartid – ett tolkningsfšrsškÓ, art i

    Bokboden 1/1 2013, ŒrgŒng 27, s 17 -19.

 

UTGIVARE AV RUNE LINDSTR…M

Simson och Delila, sex dalmŒlningar gjorda fšr balett, Bokboden, 2002.

 

B…CKER OM RUNE LINDSTR…M

1. Rune Lindstršm, Bibliografi, Leksands kommun, 1985.

2. Den dalmŒlande dramatikern Rune Lindstršm – undersškningar av Ett spel om

    en wŠg som till himla bŠr, Johannesnatten och Simson och Delila, Bokboden,

    2004.

Den 25 oktober 2006 šverlŠmnade JD till Rune Lindstršmmuseet i Fagersta allt bakgrundsmaterial som han anvŠnt fšr denna bok om den dalmŒlande dramatikern.

 

ARTIKEL OM ULF LUNDELL

ÓDet Šr tid fšr kŠrlek nuÓ – En studie i Ulf Lundells livssyn via religion och bibeltexter, DD 2.7. 1999. Den finns ocksŒ i tidskriften Bokboden 2002:1 s 28-33.

 

ARTIKEL OM NILS PARLING

Parlings mŠsterverk ( om romanen ÓKorsetÓ, 1957 ), DD 18.6. 2001. Tal som JD hšll vid Parlingdagen i Stršmsdal 17.6. 2001.

 

ARTIKEL OM JOEL PETTERSSON

Gudsbilder och frŠlsningsvŠgar i ŒlŠnningen Joel Petterssons fšrfattarskap, tidskriften Bokboden 1995:3 s 41-55. €ven i antologin ÓFader, din kŠrlek jag anarÓ- texter frŒn trons vŠrld, utg. av Agneta Yvell, s 82- 96.

 

ARTIKEL OM HOVBETJ€NTEN TIBERG

ÓUpprorsplanerna skulle rŠdda Adolf Fredriks kungamaktÓ, art i KvŠllsstunden 2013:11 s 20 -21.

 

ARTIKLAR OM JOHAN OLOF WALLIN

1. Johan Olof Wallin och Hedblads pΠStadra, Tunum 1969 s 19-23.

2. Var Eva Dufva Johan Olof Wallins ungdomskŠrlek? Tunum 1970 s 11-26.

    (Artikeln Šr JD:s tvŒbetygsuppsats i Šmnet Historia vid Uppsala universitet).

3. Johan Olof Wallins egen psalmbok, VŠsterŒs stiftsbok 1979 s 28-29.

4. J.O. Wallin och krisen 1806 i ny belysning, Tunum 1983 s 49-61.

5. VŠnsterprasslade Wallin? DD 21.12. 1992.

6. Nytt om Wallin, DD 11.3. 1998.

(Se Šven recensioner av bšcker om J.O. Wallin).

 

ARTIKEL OM BIRGER VIKSTR…M

Birger Vikstršms sommar i BorlŠnge, DD 28.8. 1997, Šven i tidskriften  Bokboden 1998:4 s 18-21.

 

 

II. LICENTIATAVHANDLING

ÓCarl Axel TorŽns gudstjŠnstuppfattningÓ, teologie licentiatavhandling vid Uppsala universitet 1973 i Šmnet ÓPraktisk teologi med kyrkorŠttÓ, som nu kallas ÓKyrkovetenskapÓ och Šr en deldisciplin inom Kyrkohistorien. Avhandlingen trycktes Œr 1991, Globe Media.

 

 

III. RECENSIONER – F…RETR€DESVIS I DALA-DEMOKRATEN (DD) OCH P UPPDRAG AV KULTURCHEFEN D€R:

 

1. Text och ton i gudstjŠnsten, Svenska kyrkans tidning nr 8, 21.8. 1986 s 109.

2. Filosoferna som stšdde kriget, rec. av Svante Nordins ÓFilosofernas krigÓ, DD

    27.10. 1998.

3. Hur blev de kristna sŒ snabbt en maktfaktor? Rec. av Henry Chadwicks ÓDen

    tidiga kyrkans historiaÓ, DD 23.12. 1998

4. Orgelbyggare avhandlad, recension av Birger Olssons licentiatavhandling

    ÓOrgelbyggaren Olof HedlundÓ, DD 3.2. 1999.

5. Kvinnorna och Jesus, rec. av en bok av Ann-Louise Eriksson, DD 14.12. 1999.

6. Fšrklarades vara kŠttare, recension av ??? i DD 25.2. 2000.

7. Bergstršms nya dikter, rec. av Bernt Bergstršms samling ÓVŠgvalÓ, DD 3.4.

   2000.

8. UrpremiŠr fšr program om Rune Lindstršm – Maria HulthŽns skivslŠpp fšr

    CD:n ÓVart Šn du gŒrÓ , HulthŽns tonsŠttningar av Rune Lindstršm, DD i

    augusti 2000. PŒ mappen till CD:n hade JD skrivit lite om Rune Lindstršm.

9. Ett urval om Jesus, rec. i DD av ?? DD 15.9. 2000.

10. ÓVemodige J O WallinÓ, rec. av HŒkan Mšllers doktorsavhandling ÓDen

      wallinska diktenÓ ( 2000 ), DD 11.1. 2001.

11. Svensk fiolmusik ( borde ha stŒtt ÓFolkmusikÓ ) bevarades i Ryssland, recension

      av CD PsalmsŒng i tradition frŒn Gammalsvenskby, Hurv KRCD –30/CDA i

      DD 25.5. 2001.

12. Ljus och hopp gŒr vidare ( Om Bernt Bergstršms mŠssa med musik av Maria

     HulthŽn ), DD 5.2. 2002.

13. Wallin pΠCD, DD 8.6. 2002 ( utgiven av Wallinsamfundet ).

14. Dan Andersson och Buddha – fann de varandra? Rec. av Olavi HemmilŠs

      doktorsavhandling ÓEn yogi kommer till stan: Indisk religiositet i svensk

      skšnlitteratur med sŠrskild tonvikt pŒ Dan Anderssons fšrfattarskapÓ, DD den

      1.10 2002.

15. HŠrsklystet Helgon, rec. av Lennart JšrŠlvs ÓReliker och mirakler, Den Heliga

      Birgitta och VadstenaÓ, DD 17.3. 2003.

(Omkring 1.4.2003 ett referat i DD av Adam Israel Shamirs ÓBlommor i GallilŽen).

16. Gardell och den grŒtande guden, rec. av Jonas Gardells ÓOm GudÓ, DD 2.4.

      2003.

17. Samlag, whisky och zen, rec. av Sten Barnekows doktorsavhandling

     ÓErfarenheter av zenÓ, DD 27.6. 2003.

18. Funderingar om Jesus, rec. av Nino Riccis ÓTestamentetÓ, DD 20.8. 2003.

19. Jesus kan inte ha handlat sŒ motstridigt, rec. av Gunnar Bjarnes ÓUtan kŠrlek

     vore jag intetÓ, DD 28.8. 2003.

20. Besegrades USA slutgiltigt nŠr World Trade Center rasade? Rec av Jan HjŠrpes

      Tusen och en natt &den elfte september, DD 11.9. 2003.

21. Trons poliser gšre sig icke besvŠr, rec. av Caroline Krooks ÓTankar om Herrens

      husÓ, DD 9.10. 2003.

22. Bernt Bergstršms tionde, rec. av dennes diktsamling ÓHŠr slutar allmŠn vŠgÓ,

      DD 17.12. 2003.

23. Mellan Mecka och Mc Donald«s, rec. av ÓMuslim i SverigeÓ av Anne Sofie

      Roald och Pernilla Ouis, DD 14.1. 2004.

24. FšrŠldralšs analfabet inflytelserik fšrkunnare, rec. av ÓProfeten Muhammed,

      hans liv och samtidÓ av Barnaby Rogerson, DD 5.10. 2004.

25. Staden med tre sšndagar i veckan, rec av Semy Kahans bok ÓJerusalem – i

      kulturens och religionens spegelÓ, DD 1.11. 2004.

26. Ordmani eller ordmagi?, rec. av PŽter Esterh‡zys ÓHarmonia CaelestisÓ, DD

      7.12. 2004.

27. Visst flyttade folk Šven fšrr, men inte lŒngt, rec. av Martin Dribes ÓLiv och

      ršrelse – familj och flyttning i 1800-talets svenska bondesamhŠlleÓ, DD 10.12.

      2004.

28 Europa ligger fšr dšden och religionerna har kommit tillbaka, rec. av Eugenio

     Trias ÓAtt tŠnka det religišsaÓ, DD  14.12. 2004

29.Mštet med Gud en erotisk frŒga, rec. av Anita Goldmans ÓGuds Šlskarinnor,

     om hŠngivna kvinnor i en livrŠdd vŠrldÓ, DD 26.1. 2005.

30. Dan Andersson omvŠrderas, hans prosa lika bra som hans lyrik, rec. av Hans

      Granlids ÓSpŠnningarnas fšrlšsning – om Dan Anderssons verk och verklighet

      med sŠrskild hŠnsyn till hans sena prosa ( Proprius 202 s ), DD 10.2. 2005.

31. Arbetarršrelsen och kyrkan – en historia om nŒgot som inte hŠnde, rec. av

      Daniel Pubols ÓMakt och moral, Kyrkan och Arbetarršrelsen ( Carlssons,         

      142 s ), DD 7.3. 2005.

32. ÓMuslimerna ansŒgs vitalare  - Det dršjer innan lŠnder i Mellanšstern fŒr

      demokrati av vŠsterlŠndsk typÓ, rec. av  Ingmar Karlssons ÓKorset och

      halvmŒnenÓ, andra omarbetade upplagan ( Wahlstršm och Widstrand ), DD

      23.4. 2005.

33. FšrlŒtelse? Rec av Ann Heberleins doktorsavhandling ÓKrŠnkningar och

      fšrlŒtelseÓ ( Thales 282 s ) i DD 13.8. 2005.

34. Gud Šr ingen krycka – Sjukdom tillhšr livet. Det kan Gud inte Šndra. Rec. av

      John Shelby Spongs ÓEn ny kristendom fšr en ny vŠrldÓ ( Verbum 272 s ) i

      DD 30.8. 2005.

35. Aristoteles Œter aktuell. Han talar fšr dagens borgerliga liberalism. Rec. av

     Gunilla Silfverbergs ÓOvisshetens etikÓ ( Nya Doxa, 150 s ) i DD 24.9. 2005.

36. Problemet Šr inte de islamistiska terroristerna. Rec. av Mattias Gardells ÓBin

      Ladin i vŒra hjŠrtan – Globaliseringen och framvŠxten av politisk islamÓ

     (Leopardfšrlaget) i DD 22.10. 2005.

37.Varfšr ljuger vi sŒ mycket? Om lšgnen i vŒrt liv. Rec. av Yrsa Stenius« ÓLšgnens

     olidliga lŠtthetÓ (Brombergs), i DD 11.11. 2005.

38. Sverige har 100.000 praktiserande muslimer. Rec. av Anne Sofie Roalds ÓIslam,

      historia, tro, nytolkningÓ (Natur och kultur), i DD 6.12.2005.

39. Dšden i vŒrt moderna samhŠlle. Rec. av Carl-Henning Wijkmarks ÓDen

      moderna dšdenÓ, Norstedts, i DD 16.12. 2005.

40. MŠnniskan nŒgot mer Šn djur? Rec. av Martin Bubers ÓMŠnniskans vŠsenÓ,

      Dualis, i DD 21.12. 2005.

41. Det skŠr sig rejŠlt i syn pŒ sex, abort och preventivmedel. Rec.av Minna

      Salminen-Karlssons ÓDet Šr ju faktiskt tvŒ vŠrldar som inte gŒr ihopÓ

      (Gidlunds), i DD 23.12. 2005.

42. Synd att gŒ i en enda sko och att kissa stŒende. Rec. av Michael Staubergs

      ÓZarathustra och zoroastrismenÓ (Nya Doxa), i DD 18.1. 2006.

43. Ett vittnesmŒl om folkmordet. Rec. Karen Levines ÓHanas resvŠskaÓ (Natur

      och Kultur), i DD 26.1. 2006.

44. StrŠvan efter frigšrelse i indisk religion. Rec av ÓDe tidiga upanisadernaÓ (Nya

      Doxa), šversatta av MŒns Broo och Martin Gansten, i DD 6.2. 2006.

45. Marknaden, inte religionen, Šr problemet. Rec. av ÓVarfšr ser ni mot himlen –

      utmaningar frŒn den kontextuella teologienÓ, under redaktion av A. Runesson

      och T. Sjšholm (Verbum), i DD 17.3. 2006. Den trycktes ocksŒ i DD 24.5.

      2006 men dŒ med rubriken ÓKan Jesus vara konstruktiv?Ó Skillnaderna har inte

      med religion att gšra utan med fattiga och rika. Penningen leder till undergŒng.

46. En ateists dilemma - kŠnner tomhet men tršstar sig med tonsŠttare som var

      djupt fromma. Rec. av Georg Kleins ÓSkapelsens fullkomlighet och livets

      tragikÓ (Bonniers) i DD 21.3. 2006.

47. Psykiskt sjuk? DŒ Šr det lŠkemedelsindustrin som styr. Rec. av ÓGalenskapens

      GŒta – psykologiska, sociala och biologiska modeller fšr schizofreniÓ (Dualis)

      under redaktion av John Read, Loren R. Mosher och Richard P. Bentall, i DD

      6.4. 2006.

48. Privatreligišsa – folk vill dšlja sin tro. Rec. av Lena Lšwendahls ÓReligion utan

      organisation – om religišs ršrlighet bland privatreligišsaÓ (Symposion) i DD

      30.5. 2006.

49. Gamla testamentet – vem bryr sig idag? Rec. av ke Lundqvists ÓVildŒsnans

      tšrst – bok om den hebreiska bibelnÓ(Bonniers) i DD 8.6.2006.

50. LŠrka Œ Dan. Rec. av ÓKarl LŠrkas Dan Andersson-MinnenÓ (Mora Bygdearkivs

      skriftserie nr 2, 50 s , redigerade av Ove Karlsson) i DD 26.9. 2006.

51. Ateismen Šr den vŠrsta religionen. En kommentar till Onfreys ÓHandbok fšr

      ateisterÓ i DD 17.10.2006.

52. Dawkins kan inte skilja pΠtro och vetande РMc Grath mot Dawkins Рen

      ateistdiskussion. Rec. av McGraths ÓAteismens illusioner – varfšr Richard

      Dawkins misstar sigÓ i DD 20.12.2007.

53. Det stora bjšrnskallet i Mora 1856. Rec. av Ove Karlssons(red.) ÓSamtida

      skildringar av Det stora Bjšrnskallet i Mora 1856Ó, 2008, i DD 3.11. 2008.

54. Anders Otter dšdades av kyrkklocka. Rec. av Ove Karlssons ÓAnders Otter –

      en allkonstnŠr frŒn Morkarlby (Mora Bygdearkivs skriftserie nr 6 ) i DD 28.11.

      2009.

55. Material till en kioskvŠltare, rec. av ÓCarl Hugo Blomberg – Globetrotter,

      Krigsveteran, MoraoriginalÓ av Ove Karlsson, Mora Bygdearkivs skriftserie Nr

      7,  i DD 12.11.2010.

 

 

IV. DIKTER OCH NOVELLER PUBLICERADE I TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER:

Dikter:

1. ÓSi natten flyr fšr dagens fršjdÓ, sŒngtexterna till mitt juloratorium ÓSŒ lŒter oss

    pŒ jorden nu alla vara gladaÓ, hlbornas Kyrkoblad, Julen 1982 s 2-3.

2. ÓEn hŠrli tiÓ, Dalabygden april 1983. Dikten finns med i samlingen

    ÓUppstŒndelserÓ 1999 med titeln ÓVŒ«raÓ.

3. UppstŒndelse, Dalabygden nr 35 1985, finns ocksŒ i samlingen ÓUppstŒndelserÓ

    1999.

4. Sista segern, Dalabygden nr 43, 1985, finns ocksŒ i samlingen ÓUppstŒndelserÓ

    1999.

5. Allhelgonanatt, KvŠllsstunden nr 44, rgŒng 48, 31.10. 1986, finns ocksŒ i

    samlingen ÓEn strŒle av mšrkerÓ, 2000.

6. RŠttvisa, Dalabygden nr 42, 1986.

7. Sommarminne, KvŠllsstunden 4.9.1987.

8. Tre dikter ur Juloratoriet, i Dalarnes Jul 1989 s 3.

9. Vinternatt, tidskriften Bokboden 2003:4 s 3, ingŒr Šven i samlingen

    ÓUppstŒndelserÓ, 1999.

10. UppstŒndelse, Bokboden  2005:1 s 39, ingŒr Šven i samlingen ÓUppstŒndelserÓ,

     1999.

11. Hundar i Aten, Bokboden 2007:2 s 23.

12. Gnoti sŽaut—n, Bokboden 2008:1 s 16 med bild pŒ JD s 17.

13. Marsregn, Bokboden 2008:2 s 22.

14. PensionŠr, tidskriften Bokboden 2010:2 s 94. Detta Šr en tidigare version.

      Dikten heter nu ÓKvŠllssamtalÓ och ingŒr i en planerad samling med nam-

      net ÓFegljjusÓ, som betyder dšdsmŠrkt.

15. Beethoven och gulsparven (Bengt Emil Johnson in memoriam), DD 4.11. 2010.

      (Detta Šr den fšrsta versionen, dikten har sedan bearbetats).

16. TjŠderlek, Bokboden 2011:2 s 47.

17. BekŠnnelse, Bokboden 1/1 2013, ŒrgŒng 27, s 19.

 

NOVELLER(se Šven ÓBrukstrappenÓ)

1. Julblommorna, BorlŠnge tidning 23.12. 1974, Šven i ÓFinnmarken Fšrr och NuÓ,

   Nr 1, 1996 s 3-4 och i Tunum 1976 s 76-82 samt i DD 27.12. 2005 slutversionen

   med titeln ÓJULBLOMMORNA till Post-Elin, Melker med dragspelet, blinda

  Anna och de andraÓ, illustrationer av Birger Eriksson.

 

 

V. TONS€TTNINGAR

1. MISSA DALECARLICA fšr solosŒng, kšr, orgel, violin, basfiol, VŠsterŒs

    stiftsbok 1978 s 35-53 (UrpremiŠr 1969).

2. MISSA DALECARLICA, andra omarbetade upplagan, utgiven av VŠsterŒs stift,

   1993.

3. UNDERVISA ( text: Bernt Bergstršm ), Gummesons, Notbilaga, Avd. 3 Œrg.1,

    block 8, 1978. Visan finns ocksŒ med i ÓTre visor att sjungas av barnsligt sinnade

    men ej av mŠrkvŠrdigt folkÓ, se nedan.

4. KUNDE VI SE HONOM KOMMA och MORGONVISA ( text: Bernt

    Bergstršm ), VŠsterŒs stiftsblad 7-8, 1978 s 5. Visorna ingŒr ocksŒ i ÓTre visor att

    sjungas av barnsligt sinnade men ej av mŠrkvŠrdigt folkÓ, se nedan.

5. SENSOMMARVISA ( text: Nybo Anna Eriksson ), BorlŠnge tidning 1970, vet

    inte nŠr. JD gjorde den den 4.1. 1970 enligt manus i ÓKŠrleksvisorÓ ( blŒ pŠrm ).

6. TV K…RVISOR av JD i arr. av Anders Bond, Kummelbyfšrlaget 1986,

    Wessmans har hand om dem nu. InnehŒller ÓEn vŠnlig gršnskas rika drŠktÓ med

    melodi av JD och text av David af WirsŽn samt ÓNŠr Kristus finnsÓ med text

    och melodi av JD.

7. FYRA K…RSNGER av JD till texter ur Psalmer och Visor 1976. InnehŒller

   ÓDe lŒnade krubbaÓ ( text: Nils Bolander, Anders Frostenson ), ÓNŠr mšrker

   šver djupet varÓ ( text: Olov Hartman ), ÓMitt i en vŠrld av mšrkerÓ ( text: Ylva

   Eggehorn ) och ÓDen tunga dagenÓ ( text: J.R. Darbyshire, svensk text av Anna

   Greta Wide ). Utgivet av Kummelbyfšrlaget 1986. Wessmans handhar numera

   noterna.

8. ALLHELGONADAG, lyrisk svit fšr sŒng, recitation, violin och orgel till texter

    av Dan Andersson ( Nu mšrknar min vŠg ), JD ( Fšr tystnaden i vinterskog ),

    Rune Lindstršm ( Det nalkas en natt ) och Erik Axel Karlfeldt ( Ditt tempel Šr

    mšrkt ), Musikon 1984, handhas numera av Wessmans.

9. ÓMIN V€N €R MINÓ, visor av JD i arr. av Anders Bond, innehŒller

    ÓMidsommarvisaÓ med text av JD och som ingŒr i ÓSŠgnen om ringenÓ av JD,

    ÓHšga visanÓ ( texter ur Hšga visan ), som ocksŒ ingŒr i ÓSŠgnen om ringenÓ

    liksom ÓSi dagen gryrÓ ( text av JD ), ÓLŠngtansvisaÓ ( text av JD ),

    ÓSommarnattsvisaÓ ( text av JD ) samt ÓVaggvisaÓ( text av JD ), Musikon 1984,

    numera handhas noterna av Wessmans, Othem, Slite.

10. SNGER I SORG, text och musik av JD, innehŒller ÓLidande och ve och spott

    – GetsemaneÓ, ÓGuds son stod mot allt hŒn – GolgataÓ - melodierna till dessa

    sŒnger ingŒr ocksŒ i JD:s pŒskoratorium ÓSŒ Šr fullkomnatÓ – ÓVi delade vind

    och vŠg – EmmausÓ samt ÓAtt vŠrlden Šr pŒ tokÓ, som ocksŒ ingŒr i ÓSŠgnen om

    ringenÓ, Musikon 1984, numera handhas noterna av Wessmans, Othem, Slite.

11. S LTER OSS NU ALLA P JORDEN VARA GLADA, juloratorium,

     Folkarebygden 1987, s 49-79.

12. JAG VAR EJ MER €N SEXTON R och O TYSTA ENSAMHET,

     kšrsŒnger i arr. av Lars Moberg. De ingŒr i JD:s pjŠs ÓFšdelsedagsfestenÓ, som

     trycktes som sŠrtryck till Folkarebygden 1984. KšrsŒngerna finns i

     Folkarebygden 1988 s 143-145 dŠr Šven ÓDryckesvisaÓ ur ÓFšdelsedagsfestenÓ

     Šr tryckt.

13. S LTER OSS P JORDEN NU ALLA VARA GLADA, juloratorium fšr

     solosŒng, kšr, violin, ev. flšjt och strŒkkvartett/ strŒkorkester, spelmŠn

     (nyckelharpa och/eller fiol ), spelpipa och orgel samt dansare, Wessmans

     musikfšrlag, Othem, Slite, nr 8901, 1989.

14. TRE VISOR ATT SJUNGAS AV BARNSLIGT SINNADE MEN EJ AV

     M€RKV€RDIGT FOLK, ( text: Bernt Bergstršm ) EFS Media, Uppsala, X

     560, 1990.

15. JUL I TIMMERKOJAN ( text: Paul Lund ), Fšrlaget Bokboden 1999. OcksŒ i

      tidskriften Bokboden 2011:2 s 6-7.

16. LNGA MELLANTIDER – SLUTPSALM ( text: Olle Svensson ), tidskriften

     Bokboden 2004:1 s 30-31.

17. S€GNEN OM RINGEN, ett sorglustigt sŒng-och dansspel fšr sŒngsolister,

     strŒkorkester och flšjt – partitur, Fšrlaget Bokboden/Emver 2006 (ex

     šverlŠmnade till Gunnar Dicander, Silvbergs hembygdsfšrening,

     Dalasinfoniettan, Gustafs strŒkensemble, Bengt Granstam, Ove Rung, Sophia

     Kniberg (5 ex), Ann Hallenberg, Maria Keohane, Christer Paulsson, BorlŠnge

     orkesterfšrening, Roland Forsberg, Mario Gropsianu, Bengt Fredriksson, SŠters

     bibliotek, BorlŠnge bibliotek, 6 ex till SOR, Nybrokajen 11, Stockholm, SMS,

     Per-Ola Bjšrklund och DRAMA DIREKT, som dŒ ocksŒ fick boken ).

18. ÓS €R FULLKOMNATÓ, pŒskoratorium fšr sopran, baryton, kšr, soloviolin,

     flšjt, strŒkkvartett eller orkester, pukor, orgel och dansare, partitur,

     Bokboden/Emver 2007.(tvŒ ex šverlŠmnade till NorrbŠrke kyrkokšr, ett ex till

     Maria Ršnn, Ove Rung, Bertil Borgljung, Kjell Fredriksson, Drama direkt,

     BorlŠnge ork.fšr., BorlŠnge bibliotek, Ivan Frank, SOR , SMS, Bjšrn Jonsson,

     Roland Forsberg, Mats Karlsson ).

19. F…DELSEDAGSFESTEN och AMERIKASPELET –SISTA DANSEN:

      Kšrarr utgivna pŒ Noteria av Lars Moberg under rubriken ÓTRE

      DALAVISORÓ.

 

I maj och juni 2008 šverlŠmnade JD ett ex. av sina samtliga tryckta kompositioner och CD:n dels till SKAPS arkiv i Stockholm och dels till Dalarnas museum och dels till Folkmusikens hus i RŠttvik. I februari 2009 erhšll Šven Svenskt Visarkiv JD:s tryckta kompositioner och CD:n.

 

 

VI. ARTIKLAR OCH B…CKER OM DALARNAS FOLKMUSIK

ARTIKLAR

1. SPELMANNEN NILSSONS ROSENTORPSPSALM, VŠsterŒs stiftsblad 1968

    s 55.

2. OM DALAKORALER, VŠsterŒs stiftsbok 1971 s 27-31.

3. DALASPELMANNEN OCH HANS F…RLAGOR, Dalarnas

    spelmansfšrbunds medlemsblad 1973, sidnr. saknas.

4. SJUNGEN V€LSIGNELSE OCH ANNAN M€SSMUSIK FRN

    DALARNA, VŠsterŒs stiftsbok 1975 s 68-82.

5. VAD SOM H€NDE DEN FOLKLIGA KORALEN, HIFI & Musik 1978:12, s

    26-27.

6. ÓTILL BUDOM OCH SOMMARENS GL€DJEÓ, nŒgra tankar om

    spelmannen, Stiftsbladet 1980:4-5.

7. KYRKAN OCH DEN FOLKLIGA SNGEN I DALARNA, VŒr Lšsen

    1984:7, s 401-404.

8. EN OLYCKAS KONSEKVENSER, Skap Ande, kristen kulturtidskrift nr 1 Œr

    2000 s 10. JD presenterar bakgrunden till sitt arbete med den folkliga andliga

    sŒngen frŒn Dalarna.

9. FOLKLIGA JULKORALER FRN DALARNA, Dalarnas Spelmansblad

    2006:4 s 10-11.

10. JULKORALER FRN DALARNA, Dalarnas Spelmansblad 2007:4 s 7-9.

 

B…CKER

1. FOLKLIGA KORALER FRN DALARNA, fšrsta samlingen, Dalarnas

    museum, 1975. ( Med denna bok debuterade JD som fšrfattare).

2. Folkliga koraler frŒn Dalarna, studieplan, Verbum, 1976.

3. FOLKLIGA KORALER FRN DALARNA, andra samlingen, Dalarnas

    museum, 1979.

4. V€CKELSENS FOLKMELODIER FRN DALARNA,  Dalarnas museum,

    1981.

5. VŠckelsens folkmelodier frŒn Dalarna, studieplan, Mixturen 1983:5.

6. GAMMAL F€BODPSALM OCH ANDRA ANDLIGA VISOR FRN

    DALARNA,  Dalarnas museum, 1992.

BetrŠffande den vetenskapliga bedšmningen av denna dokumentation av den andliga sŒngen frŒn Dalarna, se exempelvis art. av Margareta Jersild i Jahrbuch fur Volkliedsforschung 1977 s 181-182, art. av Lennart Hedwall i Konstrevy nr 5, 1979 s 259, artikel av MŠrta Ramsteni i Sumlen, Œrsbok fšr vis- och folkmusikforskning, 1979, s 227, Jersild i Sumlen 1982 s 163 samt art. av Olle Persson i Mixturen 1993:2 s 10. Vad gŠller fšrsamlingsanvŠndningen av denna dokumentation, se artikel av Lennart Hedwall i Dagens Nyheter 20.8. 1975, artikel av Lennart Jansson i Hemmets VŠn nr 41, 1982 s 9 samt artikel av Gšte Strandsjš i tidningen Dagen, juni 1983 exempelvis.

 

 

VII. DISK, CD OCH DVD

1. Sirius LP 811, 1971,ÓFolkliga koraler frŒn Dalarna, Peter Cornelius

    julsŒngerÓ, Margereta Jonth sjunger dŠr bland annat ÓVi gŒr och ser pŒ

    himlens planeterÓ( melodi efter Ollas far, Enviken ), dŠr texten till strof ett Šr

    bearbetad av JD och strof tvŒ och tre skrivna av JD.

2. AIR CD 5041, 1998, ÓGod jul – julsŒnger pŒ svenskaÓ, Helen Sjšblom och

    Lena Willemark sjunger dŠr min text till ÓVi gŒr och ser pŒ himlens planeterÓ ( se

    fšregŒende nummer ).

3. WISLP 602, 1981, ÓSŠgnen om ringen – tvŒ sŒngspel i folkton av Jšrgen

    DicanderÓ, innehŒller en svit ur JD:s musik till pjŠsen ÓSŠgnen om ringenÓ samt

    JD:s juloratorium ÓSŒ lŒter oss pŒ jorden nu alla vara gladaÓ.

4. 1987, utan beteckning, producent Ludvika fšrsamling/Bertil Borgljung, ÓDŠr

    vilda aplar glšdaÓ, Ludvika Oratoriekšr, Bjšrn Jadling sjunger Dan Andersson.

    Kšren framfšr dŠr JD:s tonsŠttning av Dan Anderssons text ÓNu mšrknar min

    vŠgÓ.

5. WISCD 807, 2002, ÓSŠgnen om ringenÓ, tre sŒngspel och sex sŒnger i folkton av

    Jšrgen Dicander. Musiken ur ÓSŠgnen om ringenÓ och juloratoriet ÓSŒ lŒter oss

    pŒ jorden nu alla vara gladaÓ Šr converterad frŒn WISLP 602 ( se under 3, ovan ).

    InnehŒller ocksŒ sviten ÓAllhelgonadagÓ och tre visor med text och melodi av JD

    samt JD:s tonsŠttningar av tre Bernt Bergstršmtexter.

6. DVD innehŒllande Judasmonologen med Viktor Friberg i Amsbergs kapell och

    JD:s Dan Anderrsson-mŠssa i TorsŒngs kyrka 13.11. 2005, finns hos JD och hos

    Sophia och Henrik Kniberg, FŠringsš samt hos producenten Herman Siklund,

    BorlŠnge.

7. PŒ JD:s hemsida finns en fil att ta hem gratis: JD och hans hustru Eva lŠser JD:s

    tre diktsamlingar ÓUppstŒndelserÓ (1999), ÓEn strŒle av mšrkerÓ (2000) och

    ÓNŠr ljuset tŠtnarÓ (2006).

 

Till Dalarnas museum i Falun har JD inlŠmnat bakgrundsmaterialet till de fyra bšckerna om folkliga koraler och andliga visor frŒn Dalarna – Šven en mŠngd tryckta sŒngsamlingar  -  samt manuskriptet ÓDet folkmusikaliska arvet frŒn SilvbergÓ i tvŒ versioner. Den andra versionen av ÓDet folkmusikaliska arvetÓ har ocksŒ šverlŠmnats till Silvbergs hembygdsfšrening och till Siw och Rune Fredriksson i Norbo, Silvberg samt till Leif Stenberg i Hedemora.

   Den 22 maj 2008 šverlŠmnade JD till SKAPS arkiv i STIMHUSET samtliga  utgivna noter och partitur samt CD:n. Likaledes šverlŠmnades till Dalarnas museum i Falun och Folkmusikens Hus i RŠttvik samma uppsŠttning.

 

 

VIII. HEMBYGDSFORSKNING

 

NORRB€RKE

1. Hembygden Šr kulturskaparen, NorrbŠrkebygd nr 8, 1987 s 1.

2. En mŠrkvŠrdig man, NorrbŠrkebygd nr 16, 1995 s 11 ( handlar om

    fšrfattaren och lŠkaren Johan Magnus Bergman ).

3.    Guldfyndigheter i NorrbŠrke, NorrbŠrkebygd nr 17, 1996, s 49.

4.    Snillepanget vid sjšn Barken, KvŠllsstunden Nr 8 , rgŒng 72/2010. OcksŒ i Bokboden NR 4 Œr 2010 3-6

 

SILVBERG

Band: Intervju med Valfrid Nilsson och hans syster Signe Sjškvist 3.7. 1983 – gŠller LšvŒsen och Bondhyttan. Originalbandet finns hos Bruno Nilsson, Bondhyttan. Det har kopierats och det bandet har šverlŠmnats till Hembygdsfšreningen i Silvberg.

1. Kyrkligt och folkligt liv i Silvberg, del I, Tunum 1972 s 74-85.

2. Kyrkligt och folkligt liv i Silvberg, del II, Tunum 1973 s 48-57.

3. Kyrkligt och folkligt liv i Silvberg, del III, Tunum 1975 s 68-87.

4. Kyrkligt och folkligt liv i Silvberg, del IV, Tunum 1976 s 65-82.

5. Byar i Silvberg I, ( GrŠngshammar, Sandvik, Laggarbo ), Tunum 1982 s 113-116.

6. Byar i Silvberg II, ( Dalkarlsbo ), Tunum 1985 s 58-59.

7. Byar i Silvberg III, ( KŠllarbo och LšvŒsen ), Tunum 1987 s 62-73.

8. Byar i Silvberg IV, ( Magnilbo, Norbo, Norbo finnmark och Nyhyttan ), Tunum

    1989 s 97- 101.

9. Julblommorna, novell om Silvbergsbor, i Finnmarken Fšrr och Nu, Nr I,

    1996, s 3-4. Den finns Šven i 4 ovan och fšrtecknad under noveller.

10. Norbo Finnmark, i Finnmarken Fšrr och Nu, Nr 2, 1996, s 9-10.

11. PrŠsten Magnevill och den kloka gumma Don-Fia, art. s 16 i KvŠllsstunden den

     31 juli 2009 (nr 31, ŒrgŒng 71, 2009). OcksŒ publicerad i Finnmarken Fšrr och

     Nu, 2/ 2011 sid.8.

12. ÓOlŒflig beblandelseÓ, en artikel om tvŒ handskrivna bšner frŒn 1600-talet i en

     kyrkohandbok i Silvbergs kyrka, KvŠllsstunden Nr 19, rgŒng 72/2010, sidan 2.

     Denna artikel med rubriken ÓOm prosten Petrus GangiusÓ finns Šven i Tunum

     2010 s 75-76.

13. ÓFšrfattarstugorna vid sjšn BjšrkljusternÓ, Bokboden Nr 4 R 2010 s 41-45.

     OcksŒ i Tunum 2011 s 71-74. OcksŒ i ÓFinnmarken Fšrr och NuÓ Nr 1 2012 s  

     8 -9.

 

Den 15.1. 2004 šverlŠt JD till Silvbergs Hembygdsfšrening tvŒ pŠrmar med de artiklar om Silvberg som JD publicerat i Tunum. Den 1.9. 2004 skŠnkte JD samma fšrening en pŠrm med bilder frŒn Silvbergs fšrsamling 1965-1971. JD:s ÓSilvbergslŒtar – det folkmusikaliska arvet frŒn SilvbergÓ, andra versionen Šr ocksŒ, som ovan nŠmnts, šverlŠmnad till Silvbergs hembygdsfšrening. Den 6.6. 2006 šverlŠmnade JD till Silvbergs hembygdsfšrening tre pŠrmar med tidningsklipp om Silvberg frŒn omkring 1920 till 1990-talet. De flesta av dessa klipp har JD erhŒllit av kyrkovŠrden Ragna Gšthblad i GrŠngshammar.

 

STORA TUNA

1. Byar i Stora Tuna I, ( Hesse, Hessebacken och Idkerberget ), Tunum 1982 s 117-

    122 och Tunum 1983 s 100-106.

2. Byar i Stora Tuna II, ( Forsbacka och Nybro ), Tunum 1986 s 68-70.

3. Byar i Stora Tuna III, ( Nyby, Grevbo, Tolsbo, Strandbro ), Tunum 1992 s 96-

    103.

4. Tornspirorna kommer frŒn SšŒn i NorrbŠrke, Tunum 1998 s 125 ( handlar om

    Stora Tuna kyrkas tornspiror ).

5. Bygdespel, Tunum 1998 s 124 ( Handlar om de sju bygdespelen i Stora Tuna ).

6. Stora Tuna folkdansgille i SŠgnen om ringen, Stora Tuna folkdansgille 1953-

    2003, Jubileumsskrift s 34.

7. Kommer djŠvulen frŒn Stora Tuna? – NŒgra anteckningar om folktro, Tunum

    2010 s 67-72.

8. Om prosten Petrus Gangius, artikel i Tunum 2010 s 75-76.

9. Den rike finnen Hinrik, artikel i KvŠllsstunden nr 50, rgŒng 72/2010 (Artikeln

    bygger pŒ Oscar Hanspers forskningar). Finns Šven i ÓFinnmarken fšrr och nu Ó

    nr 1 Œr 2011 s 11-12.

10. En mŠrkvŠrdig konfirmation i Stora Tuna, artikel i KvŠllsstunden Nr 23,

    rgŒng 73/2011 s 16. OcksŒ i Tunum 2011 s 44-46.

11. Ett gammal dšrrhandtag frŒn Stora Tuna kyrka, Tunum 2011 s 38-39.

12. TunamŒlet/Ordlista, Tunum 2011 s 63.

13. Minnen frŒn Islingby, art i Tunum 2012 s 49-53.

 

 

IX. POESIB…CKER

1. UppstŒndelser, Dikter, de flesta pŒ BergslagsmŒl, Bokboden, 1999.

2. En strŒle av mšrker ( samlingen UppstŒndelser ingŒr ocksŒ hŠr ), Bokboden,

    2000.

3. NŠr ljuset tŠtnar, Bokboden, 2006.

 

 

X. BARNB…CKER

1. Skogstippan, ill. av Helena Bakerson, Dalafšrlaget, 1998.

2. Med storebror pŒ fiske, ill. av Ivan Frank, Dalafšrlaget, 1998.

 

 

XI. DRAMATIK

1. Fšdelsedagsfesten – dalmŒlning, en slags kyrkopera/sŒngspel, 1983, tryckt som

    sŠrtryck till Folkarebygden 1984, kšrsŒngerna ÓO tysta ensamhetÓ, ÓJag var ej

    mer Šn sexton ŒrÓ i arr. av Lars Moberg finns tryckta tillsammans med

    ÓDryckesvisaÓ i Folkarebygden 1988 s 143 –145 och Šven som ÓTre dalavisorÓ

    pŒ fšrlaget Noteria tillsammans med ÓVi sŒlde vŒra hemmanÓ frŒn

    Amerikaspelet – Sista dansen. I pjŠsen Fšdelsedagsfesten ingŒr ocksŒ

    kšrsŒngerna ÓOm sommaren skšnaÓ och ÓAlta trinitaÓ jŠmte traditionell

    folkmusik frŒn Dalarna.

2. SŠgnen om ringen –sex dalmŒlningar, ocksŒ en kyrkopera/sŒngspel som hade

    premiŠr 1973, andra omarbetade upplagan trycktes 1985 pŒ Dalafšrlaget. En del

    sŒnger i pjŠsen finns tryckta i JD:s vissamlingar ÓMin vŠn Šr minÓ och ÓSŒnger i

    sorgÓ. BetrŠffande denna pjŠs, se Bjšrklund, Per-Ola, Bygdespel i Dalarna, 1983

    s 103-114. Vad gŠller partitur, se under TonsŠttningar.

3. Brukstrappen, scener frŒn ett bruk, Bokboden, 1997, anvŠndes delvis till

    BorlŠnge arbetarspel ÓFrŒn intet allt vi viljaÓ i Kvarnsvedens pappersbruk 1992.

4. Judasmonologen, 2003, bestŠlles genom Drama direkt, Stockholm. Finns ocksŒ i

    engelsk version. PremiŠr i Falun och VŠsterŒs.

5. Amerikaspelet ÓSISTA DANSENÓ, 1987, premiŠr i GrytnŠs, har ocksŒ framfšrts

    pŒ engelska i Minnesota. GenomgŒende traditionella sŒnger och lŒtar. BestŠlles

    genom Drama direkt, Stockholm. Finns i en svensk och en fšrkortad engelsk

    version. (…verlŠmnad ocksŒ till GrytnŠs Hembygdsfšrening och Eva och Anders

    Forsberg, Avesta).

6. Livets Šngel- Dšdens Šngel, En pjŠs kring Johan Olof Wallins liv. Ett

    bestŠllningsverk till Romme Heds 200-Œrsjubileum 1996, men pjŠsen ansŒgs bli

    fšr dyr att uppfšra. Den Šr otryckt och aldrig spelad.

BetrŠffande mina musikdramatiska verk Juloratoriet ÓSŒ lŒter oss pŒ jorden nu alla vara gladaÓ och PŒskoratoriet ÓSŒ Šr fullkomnatÓ, se under tonsŠttningar!

 

Den 10.3. 1997 šverlŠmnade JD till Folkršrelsernas arkiv i Falun manuskripten m.m. till BorlŠnge Arbetarspel ÓFrŒn intet allt vi viljaÓ samt Œr 2009 material kring ÓSŠgnen om ringenÓ.

 

 

XII. MINNESTECKNINGAR

1. PrŠsten Erik Fallgren, VŠsterŒs stiftsbok 1977-1978 s 132-133.

2. PrŠsten ke Tiberg, VŠsterŒs stiftsbok 1979, s 137-138.

3. PrŠsten Oskar Nisses, VŠsterŒs stiftsbok 2004, s 122.

4. Till minne av Birger Olsson, Dala-Demokraten 23.8.2006 och i Falu-Kuriren

    28.8.2006.

 5. Gunvor Berg till minne (KyrkovŠrd i NorrbŠrke), Falu-Kuriren 30.4.2008.

 

 

XIII. BLANDAT OCH DEBATT

1. Om prŠsters nattvardsgŒng, Svensk Kyrkotidning nr 40, 1966 ( om flera prŠster

    Šr med vid distributionen rekommenderar JD i anslutning till prof. Nyman, bo,

    att den som Šr celebrant begŒr sjŠlvkommunion och ger de andra prŠsterna

    hŒvorna).

2. Artiklar i Stora Tuna och TorsŒngs fšrsamlingars JulhŠlsning, 1971, 1974, 1975

    och 1979.

3. ÓJag Šr vŠrldens ljusÓ, betraktelse i Falu-Kuriren 6.2. 1976.

4. Har den bŠsta gudstjŠnstmusiken aldrig pršvats? Svensk Kyrkotidning nr 39,

    1978 ( JD argumenterar fšr folkmusik Šven i den liturgiska delen ).

5. €r den gregorianska sŒngen folkkŠr? Svensk Kyrkotidning nr 44, 1978.

6. GudstjŠnst enligt svensk tradition, Svensk Kyrkotidning nr 47, 1978.

7. Kampen mot kvinnliga prŠster Šr avskyvŠrd, DD 15.3. 1979.

8. NŒgra frŒgor till GŠrtner, Martling och Strandberg (GMS) Svensk Kyrkotidning

    nr 16, 1979 ( JD hŠvdar att dessa tre offentligt mŒste visa att Martin Lindstršm i

    sin skrift ÓBibeln och bekŠnnelsen om kvinnliga prŠsterÓ har fel, ty om

    Lindstršm har rŠtt i sin analys, mŒste GMS upphšra med att hŠvda att kvinnliga

    prŠster strider mot Bibel och bekŠnnelse ).

9. TvŒ artiklar i Svensk Kyrkotidning om betalning av vigsel fšr icke fšrsamlingsbo,

    1979. ( JD argumenterar fšr den clearing mellan fšrsamlingar som genomfšrdes

     tjugo Œr senare  ).

10. Journalisterna vŒr tids domare och makthavare, DD 15.9. 1998.

11. Matematikens vŠrld, DD 4.9. 2001.

 

 

XIV. RADIO OCH TV-PROGRAM

 

Riksradion:

15.7. –21.7. 1972. KvŠllsandakter, Margareta Jonth sŒng, Jšrgen Dicander tal och violin.

30.9. 1975: JD intervjuas om Folkliga koraler frŒn Dalarna.

1.1. 1976: ÓSŒ lŒter oss pŒ jorden nu alla vara gladaÓ, JD talar och spelar skivor, 45 minuter.

14.7. 1978: ÓHistorisk utflykt. Vandring i Johan Olof Wallins hembygd. Lars Lindskog intervjuar Knut Eklund och JD.

4.10. 1978: VŠckelsens folkmelodier frŒn Dalarna. Lollo KonnebŠck intervjuar Jšrgen Dicander.

18.6. 1981: Intervju med Jšrgen Dicander om musikalen ÓSŠgnen om ringenÓ.

Juli 1982: ÓJag nu den pŠrlan funnit harÓ, tvŒ halvtimmesprogram. JD berŠttar och Anna BŠckstršm sjunger.

8.4. 1984: ÓSŒ Šr fullkomnatÓ, pŒskoratorium av JD, en timme.

Juli 1986: ÓJag haver en gŒng varit ungÓ, ett program om Finn Karin i Mora. JD berŠttar och spelar. KerstinSonnbŠck sjunger., 20 min.

ÓVill du gŒ med till himlenÓ, ett program om nŒgra av vŠckelsens folkmelodier frŒn €lvdalen. JD berŠttar och spelar. Kerstin SonnbŠck sjunger, 20 min.

Ӆppet stŒr Jesu fšrbarmande hjŠrtaÓ, ett program om nŒgra av vŠckelsens folkmelodier frŒn Orsa-Skattunge fšrsamlingar. JD berŠttar och spelar. Kerstin SonnbŠck sjunger, 20 min.

ÓMitt farvŠl jag blandar med kŠrlekens grŒtÓ, ett program om allmogediakonen Linjo Jonas i Malungsfors. JD berŠttar och spelar. Kerstin SonnbŠck sjunger, 20 min.

 

TV:

30.11. 1975: HšgmŠssa  fšrsta advent frŒn Stora Tuna kyrka.

24.6. 1977: HelgsmŒlsbšn frŒn TorsŒngs kyrka: JD, som Šven spelar fiol.

25.6. 1977: ÓOm sommaren skšnaÓ – Missa Dalecarlica frŒn TorsŒngs kyrka: JD Šr prŠst och spelar fiol. Kšr under ledning av Per-Egon Janols.

24.6. 1978:                 Ó         repris.

20.6. 1981:                 Ó         repris.

26.6. 1982:                 Ó         repris.

 

Genom dessa TV-framtrŠdanden slog JD igenom som folkmusiker och kompositšr.

 

 

XV FILMER

 

1.   ÓNu mšrknar min vŠgÓ – en film om Dan Andersson

Manus: Jšrgen Dicander

BerŠttare: Martin Lindstršm

En film av Anders Hanser Produktion AB

Musikkompositšrer : Jšrgen Dicander (den inledande fiollŒten ÓNu mšrknar min vŠgÓ), Axel Hambraeus (Bland annat ÓGrunubergslŒtenÓ) och Gunnar Turesson (ÓJag vŠntarÓ). Dessutom lite pŒ fiol ur Chopins sorgmarsch nŠr dikten ÓOmkring tiggarn frŒn LuossaÓ reciteras.

Musiker: Backakvartetten och Pelle Jakobsson och Jšrgen Dicander

UrpremiŠr: 30.6. 2010 under Dan Anderssonveckan i Ludvika.

 

 

XVI. LITTERATUR OM  J…RGEN DICANDER

 

(Se ocksŒ under 1, Bšcker om Dan Andersson och under 6, Folkliga koraler frŒn Dalarna dŠr en del litteratur om dessa JD:s arbeten finns omnŠmnda.                   Roger Windahl har vid LŠrarhšgskolan i BorŒs Œr 2005-06 gjort en otryckt undersškning om vad nŒgra svenska fšrfattare har fšr synpunkter pŒ litterŠr kanon och pŒ masskultur och finkultur. JD sŠger dŠr bland annat att hans poetiska kanon Šr Carl Mikael Bellman, Dan Andersson, Evert Taube, Nils Ferlin, Bo Setterlind, Bob Dylan och Ulf Lundell).

 

ALLM€NT:

1.    Jšrgen Dicander, prŠst och spelman. En trasig fiol och skalden Dan Anderssons diktning gav Jšrgen Dicander hans livsinriktning. Gudrun Dalid har mštt honom i hem och kyrka och lyssnat till ett av hans dramer en midsommarnatt i NorrbŠrke kyrka, Hemmets VŠn 10.2. 2002.

2.    Kyrkoherden tog halvt avsked, Ludvika tidning 15.10.2001.

3.    Fiolen Šr ett av fem hŠrliga F, Musiken har alltid betytt mycket fšr Jšrgen Dicander, BorlŠnge Tidning 20.11. 2001 (Ingrid Thor).

4.    Dicander drog fullt hus – Stort intresse nŠr Dicander berŠttade, DD 9.5. 2011(Per Eklund).

5.    Under kyrkans tak, art./intervju i NorrbŠrkebygd Nr 32, 2011 s 45.

6.    Gammal Šr inte Šldst – hos jubilerande 90-Œring, BorlŠnge tidning 8.10. 2012.

(JD intervjuas i samband med B-le orkesterfšrenings jubileumskonsert).

 

S€GNEN OM RINGEN:

(BetrŠffande detta sŒngspel/kyrkopera, se Per-Ola Bjšrklund, Bygdespel i Dalarna, 1983, sid. 103-114. Personligen tycker jag inte om termen ÓbygdespelÓ. Bjšrklunds bok finns ocksŒ omnŠmnd under punkten 6 nedan).

1.   TunaprŠst skriver bygdespel fšr urpremiŠr i midsommar, Dalabygden(?) 13.4.1973.

2.   Silvbergsknapen och Tunaprosten, Dalabygden 29.6. 1973.

3.   UrpremiŠr i midsommar fšr ÓSŠgnen om ringenÓ, BorlŠnge tidning 9.6.1976.

4.   ÕSŠgnen om ringenÕ –vackert bygdespel, Dala- Demokraten 28.6.1976.

5.   Busk-Margit Jonsson i ÓSŠgnen om ringenÓ, BorlŠnge tidning, juni 1977.

6.  Bjšrklund, Per-Ola, Bygdespel i Dalarna, 1983 s 103 –114 ( handlar om SŠgnen  

    om ringen ). Se rec av boken med titeln En bok om ett spel É i Dagen 14.5.

    1983 av professor Jan Arvid Hellstršm.

7. ÓSŠgnen om ringenÓ utškas med en akt, Dala-demokraten 28.5. 1984 (gŠller

    barnscenen, som lades till dŒ).

8. Trevlig tradition pΠfinaste scenen, Dala-demokraten 25.6. 1984.

9. Nervšs vŠntan i vŒt premiŠr, Falu- kuriren 25.6.(?) 1984

10.  SŠgnen om ringen stŠlldes in fšr fšrsta gŒngen pŒ tio Œr, BorlŠnge tidning 25.6.

     1984. Det regnade kopišst.

11. SŠgnen regnade bort, Falu-Kuriren 25.6. 1984.

12.  Herregud, jag hinner vŠl till matchen, Aftonbladet 20.8.1984 (Handlar om ke 

    Stršmmer som gjorde rollen som prosten i ÓSŠgnen om ringenÓ och mŒste

    skynda frŒn fšrestŠllningen till Domnarvsvallen fšr att referera Brages match.)

13. Lyckat spel – 17:e Œret fšr ÓSŠgnen om ringenÓ, DD 26.6. 1989.

14.  SŠgnen om ringen – kŠrlek och kamp, DD 22.6. 1990.

15. RegntŒlig publik inspirerade aktšrerna i bygdespel om ring, DD 27.6. 1990.

16. SŠgnen om ringen, BorlŠnge Tidning 4.8. 1995.

17. SŠgnen 25-Œrsjubilerar, BorlŠnge tidning 6.5. 1997

18. Bygdespel jubilerar SŠgnen om ringen bygger pŒ tvŒ skršnor frŒn Dalarna,

      BorlŠnge tidning 20.6. 1997.

19. En sŠgen att minnas – Maria Keohane var strŒlande i 25-Œrsupplagan, DD 26.6. 

     1997 ( fšr nŠrvarande –2005- sjunger Maria Keohane pŒ operan i Kšpenhamn )

20. Bygdespel firar 25 Œr – Maria Keohane gšr comeback i SŠgnen om ringen, DD   

      23.6. 1997.

21. ÓSŠgnen om ringenÓ 25 Œr, BorlŠnge tidning 23.6. 1997.

22. Tradition i hšg klass, Dala-Demokraten 22.6. 1998.

23. Hur gick Œrets fšrestŠllning? JD intervjuas i BorlŠnge Tidning 22.6. 1998.

24. Ljuv ršst i midsommar, art. om Ann Hallenberg i DD 15.6.1999.

25. Ann Hallenberg fšrgyllde fšrestŠllningen, BorlŠnge tidning 28.6. 1999 ( just nu 

      dec.2004 Šr hon firad stjŠrna pŒ La Scala!!! ).

26. Spelcentrum i BorlŠnge, Dala-Demokraten, Sommarbilaga juni 2001. InnehŒller

      bland annat en bild pŒ Maria Keohane och ÓHŒgeÓ Berglund vilka dŒ innehade

      huvudrollerna i ÓSŠgnen om ringenÓ.

27. MŒnga sŒg SŠgnen om ringen, BorlŠnge Tidning 27.6. 2001.

28. Regissšr tar sig an SŠgnen om ringen ( Hans Sjšberg ), DD 23.5. 2002.

29. Bygdespel firar 30 Œr, DD 20.6. 2002.

30. TvŒ sŠgner blev en saga, SŠgnen om ringen drog fullt hus i Silvbergs kyrka, DD

      25 .6. 2002.

31. SŠgnen om ringen avslutas – men att bestŠlla pjŠsen gŒr an, DD 1.7. 2003.

32. SŠgnen om ringen. Bygdespelet SŠgnen om ringen lockade storpublik till

      Silvberg pŒ midsommardagen, BorlŠnge tidning 27.6. 2005.

33. SŠgnen om ringen sprider Šnnu ringar, rec. av Roland Pettersson i DD 26.6.

     2006.

34. MŒngbottnad sŠgen i Silvbergs kyrka, Sšdra Dalarnas tidning 27.6. 2007.

35. DD:s sommarbilaga i bšjan pŒ juni 2009, sidan 61 en artikel om ÓSŠgnen om

      ringenÓ

36. NŠrmare 500 personer sŒg ÓSŠgnen om ringenÓ, DD 22.6.2009.

37. NypremiŠr fšr bygdespel efter kyrkans renovering, Sšdra Dalarnas tidning 23.6.

     2009.

 

Fyra pŠrmar med huvudsakligen protokoll och ekonomirapporter fšr fšreningen ÓSŠgnen om ringenÓ šverlŠmnades till Folkršrelsernas arkiv i Falun, i mars 2009 eftersom fšreningen ÓSŠgnen om ringenÓ upphšrt den 23.3.2009.

(JD har kvar en pŠrm med adresser och ytterligare material som  behšvs fšr hans fortsatta arbete med ÓSŠgnen om ringenÓ-fšrestŠllningar).

 

JULORATORIET:

1.    Juloratorium i Avesta kyrka, Avesta Tidning 29.12. 1984

2.    Juloratorium i dalaskrud, DD 28.12. 1985.

3.    Glada pŒ jorden, Falu-Kuriren 8.1. 2000. (Framfšrande i MockfjŠrds kyrka).

 

PSKORATORIET:

1. Matteuspassionen i NorrbŠrke i kyrka, DD i april 1987.

2. SuccŽ fšr PŒskoratoriet, DD 13.4. 1987.

3. Kyrkoherden som gšr sitt eget pŒskoratorium, Bergslagsposten april 1987.

4. Dicanders pŒskoratorium fin hšgtid i NorrbŠrke, Bergslagsposten troligen 13

    april 1987.

 

AMERIKASPELET ÓSISTA DANSENÓ:

1.    Nu har ocksŒ GrytnŠs sitt bygdespel, Dalabygden 12.6. 1987.

2.    Tur i Sista Dansen, finstŠmd historia om motsŠttningar, DD bšrjan pŒ juni 1988.

3.    Ambitišst pŒ tunet vid GammelgŒrden, troligen Avesta tidning 7.6. 1988.

4.    Amerikaspelet Sista Dansen –musikal i folkton, Falu-Kuriren 28.7.1990

5.    Amerikaspelet ut pŒ turnŽ –men fšrst ges pjŠsen i GrytnŠs, Avesta tidning? I maj? 1993

6.    Sista dansen gŒr i Amerika, Avesta tidning? I juni 1993.

7.    Sista dansen pŒ USA-turnŽ, Avesta tidning 17.7. 1993.

8.    Amerikaspelet Nordstjernan – Sista Dansen, tidningen Nordstjernan i Amerika, ??? 1993.

9.    Dalfolk hemma igen efter spŠnnande USA-turnŽ, DD 23.7. 1993.

10.   Amerikaspelet gavs pŒ GrytnŠs GammelgŒrden, DD 6.6. 1995.

11.   Amerikaspelet framfšrs vid Knappforsdagarna, troligen Karlskoga tidning i bšrjan pŒ juni 1995.

12.   Knappforsdagarna, En blšt tillstŠllning, Karlskoga Tidning 19.6. 1995.

13.   Jan-Erik lŠngtar till ett liv i Amerika, Nerikes Allehanda (?) 19.6.1995.

14.   Amerikaspelet gick som en dans i GrytnŠs, Avesta tidning 6.6. 1995.

15.   Amerikaspelet gavs pŒ GrytnŠs GammelgŒrd, DD 6.6. 1995.

16.   Sweden now, Country&Culture, Winter 1995/96 Special issue, VŠrmland, Dalsland, Dalarna, art. om Amerikaspelet.

17.  GŒ och se ett sommarspel: Kultur škar hŠlsa och livskvalitet, Dalabygden 4.7. 2003. (Tre av de fyra bilderna –utom den lŠngst ner till hšger, gŠller Amerikaspelet ÓSista DansenÓ).

 

BORL€NGE ARBETARSPEL ÓFRN INTET ALLT VI VILJAÓ –BRUKSTRAPPEN:

1. Ett spel som behšvs mot historielšsheten, rec. i DD ( Bo Degerman) 21.9. 1992.

2. Ršrande och omtumlande, rec. i BorlŠnge tidning 21.9. 1992.

3. Brukstrappen, rec. i BibliotekstjŠnst 1997 (Arne SŠll).

4. Scener frŒn Domnarvet, rec. i DD 15.4. 1997 ( prof. Lars Furuland ).

 

POESI:

1.    Varje dags uppstŒndelse, rec av UppstŒndelser i DD 10.4. 1999, av Gert Ekstrand.

2.    Rec. i BibliotekstjŠnst, augusti 1999, gŠller ÓUppstŒndelserÓ. Rec. av Arne SŠll.

3.    Poetiska portrŠtt av Dicander, gŠller ÓEn strŒle av mšrkerÓ. Rec. av Birger Eriksson i DD 16.9.2000.

4.    Dicanders nya dikter, gŠller ÓNŠr ljuset tŠtnarÓ. Rec. av Gert Ekstrand i DD 12.6.2006.

 

BARNB…CKER:

1     PŒ bokfest med bockhorn, Dicander och Hellberg med nŠr landets frŠmsta barnboksfšrfattare trŠffades, BorlŠnge Tidning 28.11. 2000.

 

DIVERSE:

1. SilvbergsprŠst med tvŒ familjer, en Dicander, en Silvberg, fšrmodligen i BorlŠnge 

    Tidning fšre Œr 1971.

2.  Fotbollsjippo infšr 1100 i Maserhallen, Kvinna rŠddade prŠsterskapet, BorlŠnge

    Tidning 13.2. 1978 ( Insamling till LutherhjŠlpen, domare mellan prŠster och

    diakoner var ӁbyÓ Ericson!!).

3. Óeviga salighetÓ – orgelkoral šver tvŒ koralvarianter frŒn Dalarna, av Harald

    Gšransson, utgiven av Wessmans Musikfšrlag 1993 ( nr 9316 ) Šr i trycket

    tillŠgnad JD.

4. Intresset fšr Finnmarken bestŒr, Nya Ludvika Tidning 21.6. 1996 ( JD som

    fšrfattare av Julblommorna-novellen behandlas ).

5. Trappfest med tradition, Dala-Demokraten 12.8. 1996.

6. Dalahumorns evangelist fick Œrets Bokbodsstipendium, Falu-Kuriren 14.8. 1996.

7. Jšrgen Dicander 60 Œr, PrŠst och spelman, BorlŠnge Tidning 20.11. 1996 (Ingrid

   Thor )

8. Fšdelsedagsfestkompositšren Jšrgen Dicander fyller 60 Œr, DD 20.11. 1996

   (Karl-Gšsta SŠlgstršm )

9. Andlig ledare fyller 60 Œr, Nya Ludvika Tidning 21.11. 1996 ( Ulf Jansson ).

10. SŒngen och musiken riktiga kulturskatter, BorlŠnge Tidning 20.6. 1997.

11. Dicander bjšd pŒ fiol och berŠttelser ur ÓBrukstrappenÓ, BorlŠnge Tidning

      26.9. 1997.

12. HŠr Šr man šppen fšr fšrŠndringar, Kommunalarbetaren 1997:22.

13. Kyrkobygget pŒ FinnsŒsen var ett Šventyr, BorlŠnge Tidning 7.8.1998.

14. FŠbodladugŒrden blev ett tempel, BorlŠnge Tidning 7.8. 1998.

15. FinnsŒsens kyrka fyller 50 – EldsjŠl har dokumenterat jubilaren i en 105-sidig

      bok, DD 7.8. 1998.

16. FŠbodgudstjŠnst vŠrd att minnas, BorlŠnge Tidning 11.8.1998.

17. Sveriges vackraste fŠbodkyrka firar 25 Œr, BorlŠnge Tidning 11.8. 2000.

18. Stipendiater vid GammelgŒrden, ( JD tar emot Anna Enborgs

      hembygdsstipendium ), DD 30.5. 2000.

19. Jšrgen Dicander fick hembygdsstipendium, BorlŠnge tidning 13.4. 2000.

20.   Klirr i kassan fšr kyrkoherde Dicander ( Dewerthska priset ), BorlŠnge tidning 

      18.9. 1999.

21.   Stipendium till Dicander, ( Dewerthska priset, 30.000 sek ), DD 25.9. 1999.

22.   Samma prŠst i FinnsŒsen som fšr 25 Œr sedan, BorlŠnge Tidning 14.8. 2000.

23.   Dicanders Belafonte – en riktig hšjdare, Ludvika Tidning 2.4. 2001.

24.   Vad skriver du pŒ nu? Intervju med JD i Sveriges Dramatikerfšrbund, Journal,

       nummer 1 –april 2005, s 24.

25.  Stort intresse nŠr Dicander berŠttade, art. i DD 9 maj 2011(skriven av Per

Eklund).

 

SELMA LAGERL…F:

Psalmisten i Sunnansjš, art. i DD 23.8.1996 dŠr min undersškning av Selma

Lagerlšfs religiositet, publicerad i ÓFader, din kŠrlek jag anarÓ ( Bokboden ), recenseras.

 

RUNE LINDSTR…M:

1. Rune Lindstršms sista dalmŒlning, Gert Ekstrand studerar ett klokt grepp, rec.

    av JD:s utgivning av Rune Lindstršms ÓSimson och DelilaÓ, DD 13.2. 2003.

2. Professor Lars Furuland utreder slŠktskapen mellan Karlfeldt och Rune

    Lindstršm, En efterapare? DD 18.8.2003.

3. Jagsvag Rune Lindstršm upplevde sig som svikare, recension av ÓDen

   dalmŒlande dramatikern Rune LindstršmÓ i DD 2.12. 2004.

4. Ett geni som plŒgades av svekkŠnsla, recension av ÓDen dalmŒlande dramatikern

    Rune LindstršmÓ i Dalabygden 17.12. 2004.

5.    Jšrgen Dicander: Den dalmŒlande dramatikern Rune Lindstršm, rec. av Lennart

    Hedwall i AlfvŽniana 3-4 /05 s 23-24.

 

F…DELSEDAGSFESTEN:

1. SŒngspel i kyrkan: DalmŒlning i ord och ton, Avesta Tidning 17.4. 1984.

2. DalmŒlning med fest och dans spelas upp i Avesta kyrka, Avesta Tidning 16.8.

   1984.

3. Nu skrivs kyrkohistoria: Teater med folkdans pŒ Kung Herodes fšdelsedag, DD

    21.8.1984.

4. Fšdelsedagsfest i kyrkan, Avesta Tidning 23.8. 1984.

5. Kyrkospel i Avesta: Fšdelsedag med must och fŠrg, DD 1.9. 1984.

6. Som en fŠrggrann dalmŒlning, Sšdra Dalarnes Tidning 1.9.1984.

7. FrŠlst pŒ kyrkospel, Falu-kuriren 8.9. 1984.

8. Mer dramatik i kyrkan, Dala-demokraten 2.9. 1985.

9. En upplevelse i kyrkan, Avesta Tidning 3.9. 1985

10. Mer dramatik i kyrkan i Vad hŠnder i Folkarebygden, Kulturkalender fšr

     september 1985.

11. En spelmanstrŠff har hŒllits i Brudskogens fŠbod i €ppelbo.Anna Aronsson

     frŒn Leksand blŒste in stŠmman pŒ horn. Kyrkoherde Jšrgen Dicander

     framfšrde ( med hjŠlp av statister ) sitt eget verk ÓFšdelsedagsfestenÓ, som

     handlar om Johannes Dšparen. DD 13.6. 1999.

 

 

 

DAN ANDERSSON

1.    Dan Andersson analyseras av norrbŠrkeprŠst, intervju efter boken Dan Andersson och Gustav Hurtig i Bergslagsposten 28.3. 1988. Intervjuare: Jan-Olov Schršder.

2.    ÓTiggar«n Ó var frŒn Hagge, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig  i Ludvika tidning 8.4.1988. Recensent: Bertil Danielsson.

3.    Verklighetens tiggare frŒn Luossa, rec av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Gšteborgs-Posten 19.6.1988.

4.    Notis om Dan Andersson och Gustav Hurtig i Bokrevy 1989:1 s 313.

5.    Blickar in i Anderssons diktarvŠrld, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i VŠsterbottens-Kuriren 10.6. 1988.

6.    Om Dan och Gustav, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Sundsvalls Tidning 10.6. 1988.

7.    Ny bok om Dan Andersson, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Hudiksvalls tidning 7.6.1988.

8.    Dan Andersson-bok med unika bilder, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Hudiksvalls -Tidning 24.5.1988.

9.    Mer om Dan Andersson, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Upsala Nya Tidning 26.5. 1988

10.  Vem var Tiggarn frŒn Luossa?, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i VŠstervikstidningen 19.5. 1988.

11.  En diktares rštter, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Helsingborgs Dagblad 10.5. 1988.

12.  Ny bok om Dan Andersson med mŒnga unika bilder, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i ?? av Sšren Haga

13.  Unika bilder av Dan, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i SmŒlandsposten 5.5. 1988.

14.  Dan Anderssons finska arv, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Hallandsposten 4.5. 1988

15.  Unikt bildmaterial i nyutgiven bok om Dan, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Falu-Kuriren ??? 1988.

16.  Tillvarons hjul och kugghjulskvarnen, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Sšdermanlands Nyheter 3.5. 1988.

17.  Bilden av en diktare, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i Nerikes Allehanda- Nerikes Tidningen 15.10.1988.

18.  Fyra fšrfattare om Dan Andersson, rec. av bl.a. Dan Andersson och Gustav Hurtig i EFS BudbŠraren 1988:44.

19.  Dan Andersson, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i …stersunds-Posten 11.7. 1988.

20.  Ny bok om Dan Andersson, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig i SjuhŠradsbygdens tidning 30.6. 1988.

21.  Dan Andersson – en folkkŠr skald, rec. av Dan Andersson och Gustav Hurtig och Gunde Johanssons Finnmarkens spelman i ???? av Curt Goedecke.

22.  Sškare, diktare – och missbrukare, rec. av ÓDu skall inte behšva lida sŒ lŠnge tillÓ i Svenska Journalen nr 26 1994

23.  ÓDet finns nŒgot bortom bergen ÉÓ rec. av ÓDu skall inte behšva lida sŒ lŠnge tillÓ i DD 6.8. 1994 , av Rune PŠr Olofsson.

24.  Hur religišs var Dan Andersson? Ny bok om omstridd diktare, rec. av ÓDu skall inte behšva lida sŒ lŠnge tillÓ i Falu-Kuriren 1.9.1994, av Arne SŠll.

25.  Dšden en befriare fšr Dan Andersson, rec. av ÓDu skall inte behšva lida sŒ lŠnge tillÓ i Svenska Dagbladet 15.2. 1996, av Gillis Fernhamre.

26.  Littaraturvetenskap, rec. i BibliotekstjŠnst 1998:17 av ÓMin fšrtršstan allÓ, av Lennart Bernesjš.

27.  Kvinnliga brevvŠnner och modersgud – Gert Ekstrand lŠser Dan Andersson-studie, rec. av ÓMin fšrtršstan allÓ i DD 18.6. 1998.

28.  Dan Andersson som mystiker, rec. av ÓMin fšrtršstan allÓ i Svenska Dagbladet 8.4. 1999 av Gillis Fernhamre.

29.  En spelman i sommarkvŠllen ( JD hade Dan Andersson-program pŒ

     sgŒrdarna, SŠter ), Sšdra Dalarnas

     tidning 29.8. 1999.

30. Musikaliske Dan, rec. av JD:s utgŒva Dan Anderssons Visor och LŒtar, DD

     26.6. 2001.

31.VŠlbesškt Dan Andersson – mŠssa, Nya Ludvika Tidning 6.8. 2001 ( GŠller JD:s

     sammanstŠllning av en mŠssa med Dan Anderssons texter och musik ).

32. Magisk lšrdagskvŠll i gruvan med Dan Andersson, DD 28.8. 2001.

33. Rec. i BibliotekstjŠnst nr 2: 2002 av JD:s ÓDan Anderssons Visor och LŒtarÓ.

34. Han har fŒngat tonen av Dan Andersson, Falu-Kuriren 27.7.2002.

35. Magisk kvŠll i Silvberg, Jšrgen Dicander och Maria HulthŽn spelade Dan

     Andersson, DD 1.9. 2003.

36. Diktning om dšden, art. i Falu-Kuriren 28.7.2009. artikeln Šr ett referat av JD:s

      fšredrag pŒ Tuvatorp 27.7. under Dan Anderssonveckan.

37. PopulŠr Dan Andersson-kvŠll, art./recension i DD 22.8. 2011.

38. En intressant tolkning av Dan Andersson, art. i DD 2.4. 2013.

 

FOLKLIGA KORALER

1.    VŠckelsens folkmelodier, rec. av VŠckelsens folkmelodier frŒn Dalarna, Gšte Strandsjš i Dagen 1981

2.    Psalmer och visor, rec. av Gammal fŠbodpsalm och andra andliga visor frŒn Dalarna, Elisabet Wentz- Janacek i Kyrkokšrjournalen 1992:5.

3.    Notnytt, Henrik Tobin recenserar JD:s Gammal fŠbodpsalm och andra andliga visor frŒn Dalarna, i Kyrkomusikernas tidning 1992:15.

4.    Fin dokumentation av andliga visor, rec. av JD:s Gammal fŠbodpsalm och andra andliga visor frŒn Dalarna av Seth Karlsson i Falu-Kururen 1.12. 1992.

5. Professor Harald Gšransson ledde i slutet av 1900-talet arbetet i Sverige nŠr det

    gŠller musiken till ny psalmbok och ny gudstjŠnstordning. En av hans

    tonsŠttningar Óeviga salighetÓ ( Wessmans nr 9316 ) tillŠgnade han mig och i de

    noter han sŠnde, skrev han: ÓTill Jšrgen Dicander som har lŠrt mig sŒ mycket

    om gamla dalakoraler med tack och hŠlsning frŒn Harald GšranssonÓ.

6. Andlig samling komplett, rec. av Gammal fŠbodpsalm och andra andliga visor

    frŒn Dalarna i ÓDalarnas spelmansblad 4/1992.

7. Dalarnas psalmbok Šr klar, rec. av Gammal fŠbodpsalm och andra andliga visor i

    Falu-Kuriren 25.7.1992.

8. Brev frŒn professor Jan Ling 30.7.1992: ÓKŠre Jšrgen, tack fšr boken Gammal

    fŠbodpsalm É, det avslutande avsnittet i Ditt stora och viktiga arbete fšr svensk

    kultur som jag haft sŒ stor glŠdje av som forskare och folkmusikŠlskare! Vad

    kunde man inte gšra av varianterna ÓTill himmelen dit lŠngtar jagÓ vetenskapligt,

    musikaliskt, kontemplativt, tack Šn en gŒng och med fšrhoppning om

    sammantrŠffandeÓ.

9. Brev frŒn MŠrta Ramsten, svenskt visarkiv 24.7.1992: ÓBŠste Jšrgen! Varmt tack

    fšr din fina utgŒva. Du har verkligen gjort ett enastŒende jobb i och med den nu

    avslutade dokumentationen av Dalarnas andliga musiktraditioner. Jag kan berŠtta

    att vi ofta fŒr fšrfrŒgningar hŠr pŒ Visarkivet kring detta material och det Šr alltid

    lika tillfredsstŠllande att kunna visa upp dina bšcker och vidarebefordra Dina

    generšsa sakuppgifter.

    HjŠrtliga hŠlsningar, MŠrta RamstenÓ.

10. 162 dalakoraler samlade, rec. av Folkliga koraler frŒn Dalarna 26.8.1975 i

      Dagens Nyheter av Lennart Hedwall.

11. Dalakoraler, rec av Lennart Hewall i Konstrevy 1979:5.

12. Rec. av Folkliga koraler frŒn Dalarna i Jahrbuch fur Volkliedsforschung 1977 s

     181-182 av Margareta Jersild.

13. Hitta guldkornen, rec. Gammal fŠbodpsalm och andra andliga visor frŒn

      Dalarna av Olle Persson i Mixturen 1992:2.

14. PrŠst rŠddar andliga visor, rec. av Gammal fŠbodpsalm och andra andliga visor,

      DD 13.7.1992.

15. Jag nu den pŠrlan funnit har, rec av VŠckelsens folkmelodier frŒn Dalarna av

      Lennart Jansson i Hemmets VŠn nr 41 14.10. 1982 s 9.

16. VŠckelsens folkmelodier, rec. av VŠckelsens folkmelodier i Mixturen 1992  ?? av

      Anders Andersson.

 

MISSA DALECARLICA:

1. Den fšrsta mŠssan i folkton spelas in i TorsŒng, DD 8.6. 1977 ( TV-inspelning ).

2. GudstjŠnst i folkton, rec. av Missa Dalecarlica, utgiven av VŠsterŒs stift i

    Mixturen 1993:7 av Birger Olsson.

3. Kulturarvet i DalamŠssa, Kyrkomusikernas tidning 1993, okŠnt nŠr ( Roland

    Forsberg ).

4. Dicanders DalamŠssa, Dalarnas Spelmansblad Nr 4: 1993 ( Gunnar Ternhag ).

 

JUDASMONOLOGEN

1. Judas, fšrlŒter man honom? DD 18.2. 2003.

2. Judas tragisk men viktig fšr historien, Dalabygden 27.2. 2003.

3. Varfšr valde Judas sveket? Dicanders pjŠs borde tas upp ocksŒ i skolorna, Falu - 

    Kuriren 4.3. 2003.

4. Ett annat ljus pΠJudas, DD 4.3. 2003.

 

VISKOMPOSITIONERNA:

1.    Kšrvisor och andra visor av en dalkarl, Falu-Kuriren 9.2. 1987 ( Anton Lššw ).

2.    Kšrmusik i folkton, Mixturen 1987:3 s 25 ( Birger Olsson ).

3.    Kšrvisor och andra visor av tvŒ dalkarlar, Kyrkomusikernas Tidning nr 12, 4 sept. 1987 ( Anton Lššw ).

4.    Dicander tonsŠtter Paul Lundh, DD 4.11. 1998 ( GŠller ÓJul i timmerkojanÓ ).

 

BO BALDERSON/G…STA GUSTAF-JANSON

1.   Dicander avslšjar Balderson, rec. i Dala - Demokraten 15.8. 2008.

 

 

XVII. BREV TILL J…RGEN DICANDER:

( Den som JD skrivit mest brev till Šnda frŒn studenttiden Šr Kantorn Gšran Tornberg i Haukipudas, nŠra UleŒborg i Finland. PŠrmarna med brev bšr apres ma mort šverlŠmnas till KB, Carolina, LŠnsbiblioteket i Falun eller Folkršrelsernas arkiv, ocksŒ i Falun).

Enligt min dagbok fick jag ett brev 12.1. 1961 frŒn professor Alf Ahlberg. Det Šr tyvŠrr fšrkommet.

 

FrŒn skŒdespelaren och sŒngaren Olle Andersson, Gšteborg, 16.3. 1967.

FrŒn radioproducenten Bjšrn StŒlne, Stockholm, 22.7. 1969.

FrŒn prŠsten, fšrfattaren och musikern Axel Hambraeus, Orsa, 3.9. 1969.

FrŒn sŒngarpastorn Artur Erikson, Gagnef, 2.12. 1969.

FrŒn Lennart Lindvall, Stockholm, 1970, odaterat.

FrŒn operasŒngerskan Christina Gorne, Gšteborg, 24.4. 1970.

FrŒn musikdirektšr Anton Lššw, Leksand, 25.2. 1971

FrŒn sŒngerskan Margareta Jonth, Uppsala, 14.9. 1971.

FrŒn docent Carl-Henrik Martling, Stockholm, 18.12. 1971.

FrŒn Axel Hambraeus, Gšteborg 26.1. 1972.

FrŒn balettmŠstaren Ivo CramŽr, Stršmstad 30.10 1972.

FrŒn poeten Bo Setterlind, StrŠngnŠs, 8.5. 1973.

FrŒn professor Harald Gšransson, Lidingš, 16.11. 1973.

FrŒn antikvarie Birgitta Dandanell, Falun, 10.12. 1973.

FrŒn tonsŠttaren Ingemar Liljefors, Stockholm, 2.4. 1974.

FrŒn musikdirektšr Anders Sparf, Lidingš, 7.5. 1974.

FrŒn antikavarie MŠrta Ramsten, Stockholm, 21.5. 1974.

FrŒn Eric Dickson, Stockholm, 22.5. 1975.

FrŒn musikdirektšr Kjell Bengtsson, Lycksele, 22.5. 1975.

FrŒn Bengt Hallberg, Kopparberg, 2.10. 1975.

FrŒn musikdirektšr Torgun Ekblad, Gšteborg, 9.11. 1975.

FrŒn professor Gustaf Sjškvist, Stockholm, 23.1. 1976.

FrŒn PastorsŠmbetet i Orsa, 4.11. 1976.

FrŒn TV-producenten Lars Ramsten, Falun, 26.11. 1976.

FrŒn Svea Sanfridson, Sandviken, 26.11. 1976.

FrŒn Ingegerd och professor Gšte Strandsjš, Malmš, 1977, odaterat.

FrŒn musikern Gerd Backa Eriksson, Uppsala, 12.10. 1977.

FrŒn lŠrarinnan Lilly Sterner-Jonsson, Solleršn, 26.10.1977.

FrŒn Kristina Kerstis, Solleršn, 8.11. 1977.

FrŒn musiklektor Stieg Ferneborg, PiteŒ, 17.12. 1977.

FrŒn Egon Onerup, Stockholm, 9.1. 1978.

FrŒn teol. doktor Oscar Lšvgren, Sollentuna, 8.2. 1978.

FrŒn Oscar Lšvgren, Sollentuna, 21.2. 1978.

FrŒn musikdirektšr Torgny ErsŽus, €lvsjš, 27.2. 1978.

FrŒn Oscar Lšvgren, Sollentuna, 10.3. 1978.

FrŒn Torgny ErsŽus, €lvsjš, 28.3. 1978.

FrŒn Egon Onerup, Stockholm, 5.4. 1978.

FrŒn Oscar Lšvgren, Sollentuna, 15.4. 1978

FrŒn teol. doktor Gunnar Ekstršm, VŠsterŒs, 10.9. 1978.

FrŒn Stieg Ferneborg, LuleŒ, 22.12. 1978.

FrŒn professor Gunnar Ternhag, Falun, 12.1. 1979.

FrŒn Oscar Lšvgren, Sollentuna, 26.3. 1980.

FrŒn William Weinstock, Leksand, 27.2. 1981.

FrŒn fšrfattare Lars Ekegren, Stockholm, 15.7.1981.

FrŒn Margareta Jonth, Uppsala, 14.10. 1981.

FrŒn kamrer Alf Johansson, SŠffle, 2.11. 1981.

FrŒn Lars Ekegren, Stockholm, 4.1. 1982.

FrŒn teol. doktor Gunnar Rosendal, Kristianstad, 6.7. 1982.

FrŒn professor Karl-Ivar Hildeman, Stockholm, 2.9. 1982.

FrŒn Harald Gšransson, Stockholm, 26.9.1982.

FrŒn kyrkomusiker Anders Lindstršm, Stockholm, 4.10.1982.

FrŒn kamrer Alf Johansson, SŠffle, odaterat, 1983.

FrŒn Elisabet Wentz-Janacek, Lund, 5.4.1983.

FrŒn domprost Robert Murray, Stockholm, 6.4. 1983.

FrŒn musikdirektšr Christer Paulsson, €lvsjš, 9.9.1983.

FrŒn fil.mag. och kantor Sšren Ekebjšrns, Ludvika, 28.1.1984.

FrŒn dramatiker Per-Ola Bjšrklund, BjursŒs, 13.2. 1984.

FrŒn Lars Ekegren, Stockholm, 7.3. 1984.

FrŒn TV-producent Jan Bonnevier, Stockholm, 5.4. 1984.

FrŒn docent Stig Bjšrklund, Uppsala, 6.3. 1985.

FrŒn tonsŠttaren och organisten Roland Forsberg, Stockholm, 23.8.1985.

FrŒn lŠroverksadjunkt Gunnar Rahm, Avesta, odaterat, 1985?

FrŒn Eric Ericsson, Karlskoga, 28.10.1986

FrŒn Lars Ekegren, Stockholm, odaterat 1987?

FrŒn Roland Forsberg, Stockholm, odaterat 1987.

FrŒn Anton Lššw, Leksand, 18.1. 1987.

FrŒn Fil.lic. Birger Olsson, Falun, 14.3. 1987.

FrŒn Birger Olsson, Falun, 4.6. 1987.

FrŒn Trubaduren, fil.mag. Gunde Johansson, Hagfors 23.6. 1987.

FrŒn fšrfattare Majt Banck, Uppsala, 13.7. 1987.

FrŒn Birger Olsson, Falun, 31.7. 1987.

FrŒn Sšren Ekebjšrns, Ludvika, 14.9. 1987.

FrŒn fotograf Ingegerd Parling, Silverhšjden, 30.9. 1987.

FrŒn konstnŠr Magda Laurell, SiljansnŠs, 7.10. 1987.

FrŒn musikdirektšr Lars Moberg, Avesta, 3.11. 1987.

FrŒn bokfšrlŠggare Gšte Pettersson, Malung, 17.12. 1987.

FrŒn Bšrje Westlund, Stockholm, 21.1. 1988.

FrŒn professor Jan Arvid Hellstršm, Uppsala, 30.4. 1988.

FrŒn Gunde Johansson, Hagfors, 26.5. 1988.

FrŒn fil.kand. Helena KŒks, LŒngshyttan, 26.5. 1988.

FrŒn riksspelman Ingvar Norman, SŠter, 8.1. 1989.

FrŒn musikfšrlŠggare Sven Wessman, Slite, 26.2. 1989.

FrŒn Jan Arvid Hellstršm, Uppsala, 30.3. 1989.

FrŒn Ingrid Lindstršm, Leksand, 13.4. 1989 (Šnka efter Rune Lindstršm)

FrŒn Gšte Pettersson, Malung, 7.6.1989.

FrŒn professor Matti Klinge, Helsingfors, 7.6.1989.

FrŒn Ingrid Lindstršm, Leksand, 12.6. 1989.

FrŒn sŒngerskan Kristina Stobaeus, Vadstena, 6.8. 1989.

FrŒn Gunde Johansson, Hagfors, 14.8.1989.

FrŒn Karin Normark, Uppsala, 3.7.1990.

FrŒn Ingrid Lindstršm, Leksand, 25.1. 1991.

FrŒn Ingrid Lindstršm, Leksand, 27.3.1991.

FrŒn Ivo CramŽr, Stršmstad, 13.4. 1991.

FrŒn Anton Lššw, Leksand, 18.4. 1991.

FrŒn Elisabet StŒhl, Falun, 11.3. 1992.

FrŒn Roland Forsberg, Stockholm, 4.1. 1993.

FrŒn prŠsten, fšrfattaren och kompositšren Per Harling, VŠsterŒs, 31.3. 1993.

FrŒn professor Sven-ke Selander, Lund, 7.4. 1993.

FrŒn riksspelman Pelle Jakobsson, Orsa, 6.9. 1994.

FrŒn prŠsten och fšrfattaren Bernt Bergstršm, LŒngshyttan, 13.9.1994

FrŒn prŠsten, fšrfattaren och kompositšren Lars ke Lundberg, Stockholm, 28.9.1994.

FrŒn fšrfattaren Nils Parling, Silverhšjden, odaterat 1994.

FrŒn lŠkaren Anita Bojs, Gšteborg, 8.2. 1997.

FrŒn riksdasgskvinnan Gudrun Sundstršm, Kvarnsveden, 23.4. 1997

FrŒn docenten och tonsŠttaren Lennart Hedwall, Sunnemo/Stockholm, 27.6. 1997.

FrŒn operasŒngerskan Ann Hallenberg, odaterat, 1997?

FrŒn fšrfattaren Arne SŠll, Nykšping, 23.4. 1998.

FrŒn professor Lars Furuland, Uppsala, 30.6. 1998.

FrŒn fšrfattare och fšrlŠggare Erik Yvell, Gagnef, 12.10. 1998.

FrŒn Erik Yvell, Gagnef, mšjligen 1998.

FrŒn Erik Yvell, Gagnef, mšjligen 1998

FrŒn violinisten, kompositšren och sŒngerskan Maria HulthŽn, Stockholm, 2.4. 1999.

FrŒn Karin och Birger Olsson, Falun, 18.6. 1999.

FrŒn Maria HulthŽn 17.6. 2000.

FrŒn Roland Forsberg, Stockholm, 8.11. 2000.

FrŒn Bernt Bergstršm, LŒngshyttan, odaterat 2001?

FrŒn Maria HulthŽn, Stockholm, 24.1. 2001.

FrŒn fotograf Henry Eriksson, Ludvika, 8.6. 2001.

FrŒn Roland Forsberg, Stockholm, 18.6. 2001.

FrŒn Roland Forsberg, Stockholm, 1.7. 2001.

FrŒn Ingegerd Parling, Silverhšjden, 12.8.2001.

FrŒn fil doktor Lars Ulvenstam, Stockholm, 28.10. 2001.

FrŒn docent HŒkan Mšller, Uppsala, odaterat 2001.

FrŒn HŒkan Mšller, Uppsala, odaterat 2001.

FrŒn fotograf Lutfi …zkšk, €lvsjš, 20.10.2001.

FrŒn Maria HulthŽn, Stockholm, 24.1. 2002.

FrŒn Angelica Parling-Lindstršm, Lidkšping, 18.2. 2002.

FrŒn Maria HulthŽn, Stockholm, 19.6. 2002.

FrŒn cellisten och dirigenten Erik Nordstršm, GrangŠrde, 10.12. 2002.

FrŒn Lars Furuland, Uppsala, 16.2. 2003.

FrŒn prŠsten Birger SjungargŒrd, SŠter, 17.3. 2003.

FrŒn Erik Yvell, Gagnef, 2.4. 2004.

FrŒn Karin och Birger Olsson, Falun, 27.11. 2004. FrŒn

FrŒn professor Christer sberg, Uppsala, 9.12. 2004.

FrŒn professor Ragnar Holte, Lund, 13.12. 2004.

FrŒn Lars Furuland, Uppsala, 15.12. 2004.

FrŒn biskop Cla‘s – Bertil Ytterberg, VŠsterŒs, Odaterat, 2005.

FrŒn fil.kand. Kersti Jobs-Bjšrklšf, Leksand, 21.5. 2005.

FrŒn Ingeborg Samson, BŒstad, 18.3. 2008.

FrŒn Ingeborg Samson, BŒstad, 8.4.2008.

FrŒn fšrfattaren Per WŠstberg, Stockholm, 16.8.2008. (Han instŠmmer i JD:s forskningsresultat att Gšsta Gustaf-Janson anvŠnde pseudonymen Bo Balderson.)

FrŒn pianisten Lars Roos; Los Angeles, 25.3. 2009.

FrŒn poeten Gunnar Harding 28.9. 2012.

(OvanstŒende brev beršr JD:s arbete som fšrfattare och kompositšr. Privata brev har inte medtagits hŠr).

 

 

XVIII. NŒgra rŠttelser

I ÓDu ska inte behšva lida sŒ lŠnge tillÓ- Tendenser och tillflšden i Dan Anderssons religišsa fšrfattarskap, 1994, s 49 stŒr att Martin Hansson var fšdd den 3.11. Œr 1911. Det skall vara 3.1.Œr 1911.

   I ÓBrukstrappenÓ ( 1997 ) stŒr s 5 och 16 ÓSšmnkasernÓ, skall vara ÓSšmkasernÓ och s 30 rad 11 skall ÓMenÓ bort.

   I Ó Min fšrtršstan allÓ –en kompletterande studie om diktaren Dan AnderssonÓ, 1998, stŒr s 17 att Dan Anderssons dotter Monika Sedell tonsatt Dan Anderssons dikt ÓBotgšrarenÓ. Detta har hon dementerat fšr JD som hade erhŒllit uppgiften om tonsŠttningen av Anita Bojs, kusin till Monika Sedell. Det var dikten ÓFŒngenÓ som hon satt melodi till.

   PŒ sidan 19 i ÓMin fšrtršstan allÓ stŒr att Martin Hansson var fšdd Ó3 november 1911Ó. Det skall vara Ó3 januari 1911Ó. Det stŒr ocksŒ dŠr att han avled Ó4 december 1963Ó. Det skall vara 5 december 1963.

   I ÓUppstŒndelserÓ ( 1999 ) s 11- 12 och i ÓEn strŒle av mšrkerÓ ( 2000 ) s 88- 89 stŒr om vrŒken att den ÓdryttlŠÓ. Sakkunniga ornitologer anvŠnder ordet ryttla. Men JD har hšrt i bergslagsdialekten att man sŠtter dit ett ÓdÓ framfšr och gŠrna drar till pŒ ÓdrÓ sŒ att man verbalt fŒr fram darrandet i fŒgelns stillastŒende ršrelser. I samma dikt stŒr ordet Óh™rs-jetaÓ. Det borde stŒtt Óh™rs-bšckenÓ.

   I ÓDen dalmŒlande dramatikern Rune LindstršmÓ (2004) stŒr under bilden sid 60 ÓSven LarssonÓ, skall vara ÓSten LarssonÓ.

   I JD:s diktsamling ÓNŠr ljuset tŠtnarÓ (Nlt) har slutdikten rubriken ÓEfterŒtÓ. Eftersom en dikt i samlingen ÓEn strŒle av mšrkerÓ har samma rubrik vill JD att dikten i Nlt skall heta ÓEpilogÓ. I dikten ÓUnderligtÓ (s 35) i Nlt skall punkten(.) efter ÓurnaÓ bort.

   I JD:s juloratorium ÓSŒ lŒter oss pŒ jorden nu alla vara gladaÓ s 3 stŒr ÓFšrrŠdarenÓ. DŠrmed avses JD:s  pjŠs ÓJudasmonologenÓ.

   I JD:s ÓMissa dalecarlicaÓ stŒr inte utsatt att man skall dansa till slutpolskan,

men sΠskall det vara.

   I JD:s skrift ÓDan Anderssons Visor och LŒtarÓ borde Dan Anderssons dšdsdansdikt ÓEn gŒng i min ungdomÓ,  som just har den kŠnda folkvisan ÓEn gŒng i min ungdomÓ som textlig start och melodibakgrund, medtagits. Visan finns tryckt i Dan Anderssons romanutkast ÓArbetsdagenÓ, men Šr inte hitintills med i skaldens ÓSamlade dikterÓ.

   I JD:s ÓGšsta Gustaf-Janson som Bo BaldersonÓ, 2008, borde sidan 78 ÓEbbe CarlssonÓ nŠmnts, tillsammans med de švriga fšrfattarna Forssell, Delblanc, Jersild och Lyttkens som omtalas i Baldersons sista deckare i avsikt att missleda lŠsarna i gissningsleken om vem som anvŠnde pseudonymen.

 

 

XIX. …VERL€MNAD KONST

Till Silvbergs fšrsamlingshem i GrŠngshammar har JD deponerat Slotts Barbros sju tavlor som utgšr illustrationer i boken ÓSŠgnen om ringenÓ. Tavlorna Šgs av JD.

   Till VŠstanfors fšrsamlingshem šverlŠmnade JD som gŒva den 25 oktober 2006 ett sjŠlvportrŠtt – teckning jŠmte dikten ÓTackofferÓ- som Rune Lindstršm gjort. De fick Šven av JD Lindstršms kyrkoŒrsdalmŒlningar.

   KonstnŠren Hans Tollstens kulisser till ÓSŠgnen om ringenÓ fšrvaras i ÓTršskenÓ vid Silvbergs kyrka. Dessa anvŠndes 1976-2000 nŠr pjŠsen framfšrdes i amfiteatern pŒ Tunabygdens gammelgŒrd. Den predikstol som ocksŒ mŒlats av Tollsten och som anvŠnts i GammelgŒrdenfšrestŠllningarna fšrvaras i Silvbergs kyrkas sakristievind.